Dekksoffiser på operativt- og leiingsnivå

Greidd eksamen frå fordjupingsområdet dekksoffiser gjev deg naudsynt kunnskap til å løyse sertifikat som styrmann/kaptein, men ein gjer merksam på dei tilleggskrav til teori, praksis/fartstid, helse og vandel som krevst for å løyse sertifikat (Sjøfartsdirektoratet)

Utdanninga er delt inn i 2 sertifikatnivå:

1. året: Klasse 4 (D4): Operativt nivå    (60 studiepoeng)
2. året: Klasse 1 (D1): Leiings nivå         (60 studiepoeng)

120 studiepoeng gir også generell studiekompetanse, og høve til å byggje på til maritim bachelorutdanning.

I STCW-konvensjonen er krav til kompetanse, kunnskap og forståing delt inn etter funksjonar:

Funksjon 1: Navigering
Funksjon 2: Lasting, lossing og stuasje
Funksjon 3: Kontroll av skipets drift og omsorg for personar om bord

Fullstendig oversikt over emneplanane finn du her.

Fagskulen nyttar praksisplassar m.a. på opplæringsfartøyet Skulebas. Når det gjeld fordeling mellom teori og praksis, legg skulen IMO modellkurs sine anbefalingar til grunn.

Bruk av simulator er ein sentral del av undervisninga (navigasjonsssimulator og lastesimulator).

kart.jpg