Psykisk helsearbeid

Fagskuleutdanning i psykisk helsearbeid

Kurskode FHH01D Psykisk helsearbeid

Fagskulen i Sogn og Fjordane, avdeling Førde, tilbyr fagskuleutdanning i psykisk helsearbeid som deltidsstudium over to år.

Fagskuleutdanning i psykisk helsearbeid skal sikre den enkelte, samfunnets og arbeidslivet sitt behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgåver og utfordringar innan helse- og sosialsektoren. Utdanninga er derfor tverrfaglig, og har eit klart brukar­perspektiv.

Organisering av opplæringen

Innhold: Studieplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid. Planen er basert på Helsedirektoratets rammeplan. Utdanninga er godkjent av NOKUT.

Målgruppe: Helse- og sosialpersonell med vidaregåande opplæring og fagbrev/vitnemål frå relevant yrkesutdanning.

Omfang: Deltidsstudium over 2 år. Opplæring en fast dag pr. uke på dagtid.

Økonomi: Utdanninga har som føresetnad å være fullfinansiert over statsbudsjettet. Utgifter til studiemateriell må kvar student dekke sjølv. Utdanninga gir rett til lån/stipend i Lånekassen.

Bakgrunn

Nokre kommunar har utarbeida handlingsplan for psykisk helsearbeid. Kommunane sitt mål er at tilsette i kommunale etatar får høgare kompe­tanse slik at dei kan gi målgruppa betre kvalitative tenester. Tilgang på kvalifisert personell er ein føresetnad for å kunne gjennomføre reformer og opptrappingsplaner innan psykisk helsearbeid, og tilby menneske med psykiske lidingar egna bu- og omsorgstilbod.

Myndigheitene legg stor vekt på økt kompetanse innan helse- og omsorgs­sektoren. Ihht. “kompetanseløftet 2015” er målsettinga at 1.500 skal få fagskule­utdanning i helse- og sosialfag årlig.

Eit handlingstiltak i samband med det er tilbod om vidareutdanning av helsepersonell gjennom fagskule­ordninga. Dette er spesielt viktig for å auke kompetansen, redusere avgangen frå sektoren og bidra til rekrutteringa til helse- og sosialfag i vidaregåande skule.

Modul Innhald Fagskule poeng Praksis
Emne 1 Felles innhaldsdel 14 poeng
Emne 2 Grunnlagstenking og lovverk 8 poeng
Emne 3 Teoriar og arbeidsmåtar i psykisk helsearbeid 14 poeng
Emne 4 Kommunikasjon-relasjonskompetanse innan psykisk helsearbeid 11 poeng
Emne 5 Fordjupingsmodul 13 poeng 10 veker
Totalt 60 poeng 10 vekers praksis

Mål for studiet i psykisk helsearbeid

Studiet har som overordna mål å styrke kompetansen i psykisk helsearbeid til helse- og sosialfagsarbeidarar innan førebygging, behandling og rehabilitering av menneske med psykiske problem.

Ved gjennomført fagskuleutdanning skal studenten:

Kunnskap:

 • har kunnskap om psykiske lidelser og relaterte tilstander
 • har kunnskap om forebyggende arbeid, behandling og rehabilitering i forhold til alle aldersgrupper og alle grader av psykiske problem og lidelser
 • har innsikt i sentrale lover og forskrifter som regulerer rettigheter og plikter for pasienter/brukere, pårørende og yrkesutøvere innen psykisk helse
 • har kunnskap om hvordan helse- og omsorgstjenestene som angår mennesker med psykiske lidelser er organisert
 • kan oppdatere sin faglige kunnskap i psykisk helsearbeid gjennom å hente kunnskap fra oppslagsverk, bransjeforeninger og fagmiljøer innenfor yrkesfeltet
 • har forståelse for psykiske lidelser i et samfunnsperspektiv

Ferdigheter

 • kan anvende kunnskap om mennesker med psykiske lidelser i planlegging, organisering og iverksetting av relevante tiltak og metoder
 • kan anvende sin faglige kunnskap og samhandlingskompetanse i veiledning av pasienter/brukere for å oppnå mestring, selvstendighet og styrket livskvalitet
 • kan kommunisere og samhandle med pasienter/brukere med psykiske lidelser, pårørende og fagpersoner for å gjennomføre hensiktsmessige tiltak innen omsorg, habilitering og rehabilitering
 • kan finne informasjon og fagstoff om forebyggende og helsefremmende arbeid, og gjennom dette bidra til å forebygge problemutvikling, sykdom og funksjonsnedsettelse innenfor psykisk helsearbeid
 • kan anvende observasjon og kartleggingsverktøy for å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv hos mennesker med psykiske lidelser
 • kan gjennom individuell tilnærming, kartlegge, identifisere, planlegge og gjennomføre nødvendige tiltak i samarbeid med brukere, pårørende og andre yrkesgrupper for å styrke selvbestemmelse og relasjonskompetanse

Generell kompetanse

 • har forståelse for etiske utfordringer og dilemmaer i psykisk helsearbeid, reflektere over egen praksis og begrunne sine vurderinger faglig og etisk
 • kan samarbeide med pasienter/brukere, pårørende og fagpersoner for å ivareta brukermedvirkning og se behovet for meningsfull aktivitet for mennesker med psykiske lidelser
 • kan delta i kartlegging og behandling av pasienter/brukere med psykiske lidelser, samt vurdere og ivareta deres behov for omsorg, behandling og oppfølging
 • kan bygge relasjoner i faggrupper for å kvalitetssikre og videreutvikle sin kompetanse og forståelse for pasienter/brukere og fagfeltet
 • kan utvikle arbeidsmetoder som bidrar til tverrfaglig samarbeid innan og mellom forvaltningsnivåene og utvikle samhandlingskompetansen

Opplæring og omfang

Studiet i psykisk helsearbeid består av totalt fem emne. Læringsmetodane vekslar mellom førelesning, gruppearbeid/ individuelle oppgåver, problemløysande læring/ prosjektarbeid med tverrfaglig fokus, praksisorientert undervisning/ situasjonsbeskriving, veileding, sjølvstudium og støtte over nettet.

Opplæringa er organisert som eit deltidsstudium over 2 år på dagtid. Undervisinga på skulen vert gjennomført  med ein dag pr. veke på dagtid.

Praksis

Praksis utgjer 10 veker og er lagt til emne 5. Veiledning i praksisperioden gjennomføras av lærarar frå fagskulen. I tillegg skal studenten tildelast praksisveiledar på praksisstaden. Det vert stilt krav om minimum 90% oppmøte for å bestå praksis. Praksisstaden må avklaras med fagskulen. Fordjupingsoppgåva (emne 5) skal ta utgangspunkt i eit av områda studenten har arbeid med i praksisperioden

Arbeidsformer

Opplæringa skal legge vekt på arbeidsformer som fordrar aktiv deltaking frå studentane og være nært knytt til studentane sine eigne erfaringar, problemstillingar frå praksisfeltet, utfordringar i arbeidslivet og sentral teori. Det vil forsøksvis verte lagt opp til opplæring i emne som er spesielt relevante i forhold til deltakarane sin bakgrunn og arbeid.

Vurdering og kompetanse

Det blir gitt vurdering med karakter til kvart emne på bakgrunn av deltakaranes til­eigning av faget. Praksisperioden vurderast som greidd/ikkje greidd. Det vert utferda vit­nemål når alle emna er bestått.

Opptak

Grunnlag for opptak til eittårig fagskuleutdanning i helse og sosialfag:

 1. Fullført og greidd vidaregåande opplæring med fagbrev/vitnemål frå relevant yrkesutdanning frå vidaregåande skule.
 2. Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildelast plass på vilkår om bestått prøve.
 3. Det kan gjerast opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

Ein gjer merksam på at søkjar som vert tatt inn på bakgrunn av realkompetanse ikkje vil kunne søkje autorisasjon innan helsefaga etter gjennomført studie.

Søknad

Søknad elektronisk på www.vigo.no innan søknadfrist 15.april.
Meir informasjon om innsøking finn du på skulen sine heimesider.

Opplæringa blir gjennomført etter nasjonal plan for fagskoleutdanning, «Psykisk helsearbeid»

Lenkje til den nasjonale planen: http://fagskolen.info/files/2015/04/fhh01_psykisk_helsearbeid.pdf