Velferdsteknologi i kommunane - nettstudie

Velferdsteknologi

Dette studiet er tverrfagleg, og skal gje eit felles heilskapleg fagleg grunnlag for studentar både frå helse-, omsorgs- og velferdsyrka og frå teknologiyrke. Erfaringar frå kommunar som har jobba systematisk med innføring og bruk av velferdsteknologi, peikar på at kunnskapsbasert samarbeid og samhandling er nøklar til å lykkast med velferdsteknologi.

Utdanna studentar frå studium i velferdsteknologi skal kunne delta i planlegging, vurdering, innkjøp, implementering, utvikling og bruk av velferdsteknologiske løysingar i kommunale tenester, i samarbeid med brukarar og pårørande.

Utdanninga passar for/målgruppe

Utdanninga passar for dei som vil jobbe med velferdsteknologi i institusjonar som barnehage, skule, SFO, barnebustad, omsorgsbustad, sjukeheim, heimeteneste, psykiatri, rusomsorg. Den passar for dei som er vaktmeister og byggdriftar, på tenestekontor og i responssenter. I tillegg i alle andre samanhengar der velferdsteknologi er ein vesentleg del av arbeidsområdet til ein fagarbeidar.

Gjennomføringsmodell for nettstudie er slik: 

Studie er tilpassa deg som går i jobb. Det vert nettsamlinger, 3 ettermiddager kvar 3 veke. Studiet er halvårig nettbasert over 1 år, 30 studiepoeng.

Du kan studere på følgjande måtar:
- Frå pc i din eigen heim, der du bur i landet.
- Utdanningshub i din eigen kommune. Ein utdanningshub er eit fysisk læringsmiljø i eit lokalsamfunn der læringsressursar blir tilført digitalt frå Fagskulen Vestland

Opptakskrav

Du kan søkje studieplass på grunnlag av:

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev.

Relevante fagbrev er:
Aktivitørfaget
Ambulansefaget
Automatiseringsfaget
Barne- og ungdomsarbeidarfaget
Byggdrifterfaget
Dataelektronikarfaget
Elektrikarfaget
Elektroreparatørfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-driftsteknikarfaget
IKT-servicefaget
IKT-tjenesteutviklarfaget
Kontor- og administrasjonsfaget
Ortopediteknikkfaget
Produksjonselektronikarfaget
Reinhaldsoperatørfaget
Tavlemontørfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget

Vitnemål som hjelpepleiar eller omsorgsarbeidar kvalifiserer til opptaket.

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. semester.

eller

Du skal dokumentere:

Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over).

Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass
Du finn meir info om dette her (under realkompetanse)

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskule. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

Alle helsefaglege utdanningar ved Fagskulen Vestland krev politiattest, jf. Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) §27

Skulen gjennomfører skikketheitsvurderingar jf. Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) §26.