Havbunnsinstallasjoner er ei utdanning som omfattar utstyr og operasjonar som inngår i arbeidet for å bore, installere og vedlikehalde havbotnbrønnar. Utdanning innan petroleumstekniske fag gir generell fagkompetanse som kvalifiserer til arbeid på operasjonelt leiarnivå som petroleumsfagingeniør offshore eller på land. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Nygård i Bergen

Utdanninga startar nytt kull i 2023.

Praktisk informasjon om utdanninga

Studiet er på 120 studiepoeng, som svarar til 2 år på fulltid. Studentar som jobbar offshore med turnus 4/2 kan søke om tilrettelagt gjennomføring.

Opptakskrav

Alle søkjarar må ha fullført og bestått tverrfagleg eksamen i VG2 Brønnteknikk.
Offentleg godkjend tverrfagleg eksamen i Vg2 Brønnteknikk kan bli erstatta av kursbevis frå bestått 420 timars grunnleggande kurs i bore- og brønnteknikk avlagt før 1. august 2007.

Følgjande opptakskrav gjeld i tillegg til eksamen i Brønnteknikk:

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og greidd vidaregåande opplæring med relevant fagbrev.

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. semester.

Relevante fagbrev er:

Boreoperatørfaget
Brønnfaget, komplettering
Brønnfaget, kveilerøroperasjoner
Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner
Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner
Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner
Brønnfaget, sementering

Alternativt kan du ha bestått tverrfagleg eksamen i VG2 Brønnteknikk og ha et av følgjande fagbrev:

Teknikk og industriell profuksjon:

Aluminiumskonstruksjonsfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Brønnfaget, komplettering
Brønnfaget, kveilerøroperasjoner
Billakkererfaget
Bilfaget, lette kjøretøy
Bokbinderfaget
Boreoperatørfaget
Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner
Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner
Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner
Brønnfaget, sementering
Bilskadefaget
Bilfaget, tunge kjøretøy
Chassispåbyggerfaget
CNC-maskineringsfaget
Dimensjonskontrollfaget
Industritekstilfaget, fiskeredskap
Finmekanikerfaget
Grafisk emballasjefaget
Gjenvinningsfaget
Grafisk produksjonsteknikk
Garverifaget
Hjulutrustningsfaget
Industritekstilfaget, farging, trykking og etterbehandling
Industritekstilfaget, garnframstilling
Industrimekanikerfaget
Industrimontørfaget
Industrioppmålingsfaget
Industriell overflatebehandling
Industrirørleggerfaget
Industriell skotøyproduksjon
Industrisømfaget
Industrisnekkerfaget
Industritapetsererfaget
Industritekstilfaget, trikotasje
Industritekstilfaget, veving
Chassispåbyggerfaget
Kjemiprosessfaget
Kran- og løfteoperasjonsfaget
Laboratoriefaget
Landbruksmaskinmekanikerfaget
Låsesmedfaget
Maritim innredning
Motormekanikerfaget
Modellbyggerfaget
Motormannfaget
Motorsykkelfaget
Matrosfaget
NDT-kontrollørfaget
Platearbeiderfaget
Plastmekanikerfaget
Polymerkomposittfaget
Produksjonsteknikkfaget
Reservedelsfaget
Serigrafifaget
Støperifaget
Sveisefaget
Termoplastfaget
Tekstilrensfaget
Tømrarfaget
Trykkerfaget
Vaskerifaget
Verktøymakerfaget


Elektrofag:

Automatiseringsfaget
Avionikerfaget
Dataelektronikerfaget
Elektrikerfaget
Energimontørfaget
Energioperatørfaget
Elektroreparatørfaget
Flymotormekanikerfaget
Flystrukturmekanikerfaget
Flysystemmekanikerfaget
Fjernstyrte undervannsoperasjoner
Heismontørfaget
Kulde- og varmepumpemontørfaget
Maritim elektrikerfaget Vg4
Produksjonselektronikerfaget
Romteknologi
Signalmontørfaget
Tavlemontørfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
Togelektrikerfaget
Viklerfaget
Vikler- og transformatormontørfaget

eller

Du skal dokumentere:

Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over).

Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass
Du finn meir info om dette her (under realkompetanse)

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskole. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

 

Meir informasjon om utdanninga

Studieplan

Nasjonal plan for havbunnsinstallasjoner

Studiestad Nygård Bergen 

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om ulike havbunnsinstallasjoner med tanke på utstyr og operasjoner i alle faser fra komplettering av brønn og til styring og behandling av volumstrømmen i havbunnsmonterte anlegg
 • har kunnskap om barrierefilosofi i ulike faser av installasjons- og intervensjonsprosesser
 • kan vurdere eget havbunnsfaglig arbeid i forhold til NORSOK standard og gjeldende lovverk i lys av operasjonell sikkerhet og effektivitet
 • har bransjekunnskap og kjennskap til yrkesfeltet tilknyttet havbunnsinstallasjoner
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap eksempelvis gjennom internopplæring, forum for erfaringslæring og nettbaserte verktøy
 • kjenner til offshoreindustriens historie både nasjonal og internasjonal, tradisjon og plass i samfunnet
 • kjenner til offshoreindustriens egenart med hensyn til HMS, stor ulykkerisiko, arbeidsmiljø, sikker og miljøvennlig drift, samt økonomi
 • har kunnskap om økonomistyring, organisasjon og ledelse samt markedsføringsledelse
 • har innsikt i egne muligheter for faglige oppdateringer og karrieremessig utvikling innen havbunnsinstallasjonsfaget gjennom interne bedriftsprogram, akademia, samt kurs

 

Ferdigheiter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for sine havbunnsfaglige valg, spesielt med hensyn på sikre arbeidsprosesser og robuste løsninger
 • kan reflektere over en havbunnsoperajon og justere denne under veiledning av supervisor
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff, som i Operation & Maintenance Manual, Piping and Instrumentation Diagram, installasjonsprosedyrer og andre oppslagsverk, og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling
 • kan kartlegge en operasjonell situasjon og identifisere problemstillinger, både havbunnsfaglig og operasjonsfaglig med fokus på brønnintegritet og barrierekontroll og ellers behov for iverksetting av korrektive tiltak
 • kan vurdere bedriftens økonomiske situasjon, markeds- og ledelsesutfordringer, og treffe hensiktsmessige og begrunnede valg

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre havbunnsfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med de etiske krav og retningslinjer som ivaretar miljø, personell og materiell
 • kan utføre arbeidet etter operatørenes og leverandørenes spesifikasjoner og krav
 • kan bygge relasjoner med fagfeller på tvers av relevante fagfelt samt fagforeninger, interesseorganisasjoner og offentlig tilsynsmyndighet
 • kan utveksle synspunkter med andre innenfor havbunnsinstallasjonsfaget og delta i utvikling av operasjonell og sikker praksis
 • kan bidra til organisasjonsutvikling gjennom proaktiv bruk av prosedyrer, arbeidstillatelsessystemer og sikker jobb analyser, samt rapportering ved bruk av stoppkort/RUH-systemer