KEM - Klima, energi og miljø - Førde

Illustrasjonsbiletet KEM

Fordjupingsområdet KEM gjev deg opplæring i byggeplassleiing, BIM, bygningsfysikk, vannbåren varme og kjøling, ENØK, elektro- og byggautomasjon, VVS-prosjektering og ventilasjonsteknikk. Du lærer å utarbeide anbod, og får kunnskap om lov- og regelverk for bygg- og anleggsbransjen. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Førde.

For studieåret 2022-23 kan du søkje studieplass ved denne utdanninga som nettbasert studium.
Søk studieplass på Samordna Opptak. 
Sjå informasjon om studieavgift for nettbaserte utdanningar under kostnader.

Jobbar etter fullførd utdanning

I aukande omfang vert nye bygg levert med større grad av integrerte tekniske anlegg. Dette stiller krav til at leiande personell har kunnskap om dei ulike anlegg slik at ein oppnår dei energi-, miljø- og klimakrava som myndigheiter og marknad til ei kvar tid krev.

Fagskule innan KEM gjer deg godt kvalifisert til å jobbe med prosjektering innan ventilasjonsteknikk, kjøleteknikk, varmeanlegg eller sanitærteknikk. Energivurdering av klimaanlegg (kjøle- og ventilasjonsanlegg) krev minimum kompetanse på teknisk fagskulenivå.

Arbeidsoppgåver kan også være sal, marknadsføring eller fagopplæring.

Praktisk informasjon om utdanninga

Dette studiet er enten to-årig heiltid eller to-årig samlingsbasert over tre år.

Gjennomføringsmodell for kvart skuleår samlingsbasert er slik:
Tre fysiske samlingar. Fire undervisningsdagar pr. samling. Åtte timar undervisning pr. dag.

Seks nettsamlingar. To undervisningsdagar pr. samling. Sju timar undervisning pr. dag.

Opptakskrav

Du kan søkje studieplass på grunnlag av:

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev. 

Relevante fagbrev er:

• Automatiseringsfaget
• Betongfaget
• Elektrikerfaget
• Energimontør
• Industrimalerfaget
• Industrimekanikerfaget
• Industrimontørfaget
• Industrirørleggerfaget
• Industrisnekkerfaget
• Isolatør
• Klima-, energi-, og miljøteknikk
• Kulde- og varmepumpemontørfaget
• Malerfaget
• Maskinteknikk
• Murerfaget
• Rørleggerfaget
• Tak- og membrantekkerfaget
• Tømrerfaget
• Ventilasjons- og blikkenslagerfaget

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. semester.

eller

Du skal dokumentere:

Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over).

Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass
Du finn meir info om dette her (under realkompetanse)

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskule. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

 

Meir informasjon om utdanninga

Studieplan

Studiestad Førde

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om teoriar, materiale, bygningsfysikk, inneklima og elektroteknikk som vert brukt i sanitær-, varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg
 • har kunnskap til å utarbeide byggesøknader, anbodspapir og kontrakter og å søke ansvarsrett for sanitær-, varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg
 • kan vurdere eige arbeid i høve til avtalar, gjeldande regelverk og lovverk som regulerer arbeid med sanitær-, varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg
 • har kunnskap om bygningsinformasjonsmodellering (BIM) som verktøy for samhandling i byggebransjen
 • har bransjerelatert kunnskap om tekniske installasjonar og grensesnitt mellom faga som inngår i byggeprosessen som involverer sanitær-, varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg
 • har kjennskap til historiske søknadsprosedyrer og historiske løysingar for sanitær-, varme,- kjøle- og ventilasjonsanlegg og anlegga si utvikling og påverknad på miljø og samfunn
 • kan oppdatere kunnskap om sanitær-, varme-, kjøle-, og ventilasjonsanlegg i takt med den teknologiske utviklinga
 • har kunnskap om og kjenner byggebransjens utvikling og historie innan sanitær- , varme-, kjøle-, og ventilasjonsanlegg
 • har innsikt i kva for mulegheiter tekniske krav og myndighetskrav gjeldande sanitær-, varme-, kjøle-, og ventilasjonsanlegg gir for egen utvikling

 

Ferdigheiter

Studenten:

 • kan gjere greie for val av materiale og løysingar ved installasjon av sanitær-, varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg i bygg
 • kan gjere greie for faglege val i høve til at energikrav ikkje skal gå ut over av funksjon, eit godt inneklima eller andre viktige kvalitetar
 • kan reflektere over materialbruk og løysingar for installasjon av sanitær-, varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg, og justere eige arbeid i samarbeid med anna fagpersonell
 • kan finne, bruke og vise til relevant informasjon, datablad og fagstoff om materialval i bygg som er energieffektive og har godt inneklima, og innan installasjon av sanitær-, varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg og vurdere korleis informasjonen vil påverke framtidige installasjonar
 • kan finne og vise til informasjon om materiale og utføringsmetodar og vurdere korleis desse tilfredsstiller myndigheitskrav som sikrar trygge, varige og sunne sanitær-, varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg
 • kan kartlegge energiforbruk i bygg og utarbeide planar for energieffektivisering i samsvar med gjeldande myndigheitskrav og behov og ønskjer frå oppdragsgjevar
 • kan kartlegge sanitær-, varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg å vurdere og identifisere faglege problemstillingar og vurdere behov for å iverksette tiltak

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan, åleine eller i gruppe, kombinere teori og praksis og dermed planlegge og prosjektere installasjon av sanitær-, varme,- kjøle og ventilasjonsanlegg i bygningar på ein teknisk og økonomisk forsvarleg måte etter gjeldande forskrifter og i samsvar med dei etiske normene i bransjen
 • kan tilpasse val av materiale og metode ved installasjon av sanitær-, varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg til behov og ønsker frå oppdragsgjevar
 • kan diskutere mulegheiter og avgrensingar til sanitær-, varme-,- kjøle- og ventilasjonsanlegg og byggemetodar med fagpersonell innan både KEM, bygg og elektro
 • kan utveksle faglege synspunkt med byggherre og andre faggrupper, og bidra til utvikling av gode arbeidsmetodar og framgangsmåtar på arbeidsplassen
 • kan bidra med vidare utvikling av arbeidsgruppa og arbeidsmetodar, og dermed sikre at installasjon av sanitær-,varme,- kjøle og ventilasjonsanlegg i bygg blir utført i tråd med gjeldande lover og forskrifter
 • kan bidra til å utvikle kvalitetssystem og prosedyrar internt i bedrifta, for installasjon og vedlikehald av sanitær-, varme,- kjøle- og ventilasjonsanlegg