Interessa for lokal mat aukar, både innan næringa og hos forbrukarane. Fagskulen Vestland tilbyr fagskuleutdanning - Lokal matkultur - for dei som ønskjer ei heilskapleg utdanning innan den lokale gastronomien. Kjerna i utdanninga byggjer på kunnskap om matkvalitet, matproduksjon, matkultur og mattradisjon. Studentane får ei opplæring med fokus på lokal matkultur, med eit breitt fundament i kulturarven til det nordiske kjøkkenet. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Hjeltnes.

For studieåret 2022-23 kan du søkje studieplass ved denne utdanninga som nettbasert studium.
Søk studieplass på Samordna opptak. 
Utdanninga er unnateke studieavgift knytta til nettbaserte utdanningar.

Utdanninga passer for/målgruppe

Utdanninga passar spesielt godt for deg som er interessert i matfag og som ynskjer meir formell kompetanse.

Etter ferdig studie skal studenten ha ein god basis til å etablere, leige og drive ei berekraftig matbedrift, ha leiande stillingar for serveringsstader, produksjonsbedrifter, reiselivsbedrifter eller daglegvarebransjen. Andre aktuelle arbeidsfelt kan vere innan matfagleg rådgjevingsteneste, varedistribusjon, matjournalistikk eller som lærar innan matfag.

Praktisk informasjon om utdanninga

Utdanninga er på 120 studiepoeng, som svarar til 2 år på fulltid. Lokal matkultur er eit deltidsbasert nettstudie som går over 3 skuleår. Det blir 6 vekesamlingar kvart skoleår, i tillegg til nettundervisning mellom samlingane og 6 veker praksis. Samlingsvekene på skule er mandag – torsdag og vil innehalde praksis, bedriftsbesøk og demonstrasjonar. 

Opptakskrav

Du kan søkje studieplass på grunnlag av:

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev.

Relevante fagbrev er:

Bakar
Butikkslaktar
Industriell matproduksjon
Institusjonskokk
Kjøttskjærar
Kokk
Konditor
Pølsemakar
Servitør
Sjømathandlar
Sjømatproduksjon
Slaktar


NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan første semester.

Søkjarar med anna utdanningsbakgrunn, men som har god matkompetanse og / eller jordbrukskompetanse, kan bli realkompetansevurdert for å koma inn på studiet, til dømes produsentar og vidareforedlarar av lokalmat.

Du skal dokumentere:

Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over).

Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass
Du finn meir info om dette her (under realkompetanse)

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskule. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

 

Meir informasjon om utdanninga

Studieplan

Gjennomføringsplan

Studiestad Hjeltnes

Bokliste

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om produksjon og fangst av råvarer til mat og foredlingsprosessar fram til ferdige næringsmiddelprodukt
 • har kunnskap og forståing for smak og matkvalitet, og metodar som kan nyttast for å vurdere kvaliteten på ulike næringsmiddelprodukt
 • har fagrelevant kunnskap innan ernæring, kjemi, biologi, fysikk/mattematikk
 • har kunnskap om matkultur og mathistorie i Norge og Norden, samt kjennskap til matkultur i andre land
 • har kunnskap om fagterminologi, formidling og presentasjon av mat, matkultur og næringsmiddelprodukt
 • har kunnskap om matbransjen, kan vurdere eige arbeid og arbeida etter gjeldande regelverk knytt til næringsmiddelproduksjon, foredling og servering
 • har kunnskapar om etiske, miljømessige og politiske problemstillingar knytt til mat og landbruk/ havbruk i samfunnet
 • har kunnskap om bedriftsetablering, entreprenørskap og bedriftsutvikling innan matbransjen og ser moglegheit for eiga utvikling

 

Ferdigheiter

Kandidaten:

 • kan delta i produksjon av lokale råvarer og gjennomføra foredling og fagleg handsaming av råvarene fram til ferdig produkt, i tråd med gjeldande regelverk
 • kan kvalitetsbedømma næringsmiddelprodukt både subjektivt og objektivt etter gjeldande standardar
 • har kompetanse og forståing for oppbygging av eit måltid, kan vurdere den rette balansen og samansetninga mellom smak, farge og næringsinnhald
 • kan kommunisere og nytte fagterminologi tilpassa ulike målgrupper
 • kan på bakgrunn av sin kunnskap etablera, utvikla og driva eit matfagleg prosjekt eller bedrift
 • kan reflektere over sine val ut i frå sin faglege kompetanse, vurdere, korrigere og utvikle denne, samt kunne samarbeide med og rettleie andre
 • kan finne og vise til faglitteratur og informasjon, samt vurdere denne opp mot fagleg forståing og problemstilling
 • kan innhente informasjon om råvarer og råvareproduksjon i eit område eller region

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planleggje og gjennomføre matfaglege arbeidsoppgåver og prosjekt i tråd med matetiske krav og retningslinjer, samt gjere greie for faglege val
 • kan reflektere over etiske problemstillingar knytt til verdiane god, rein og rettferdig mat
 • kan nytte sin faglege kunnskap til innovasjon og entreprenørskap innan matfaget, samt å utvikla og driva eit lokalbasert tilbod som kunden ynskjer og etterspør
 • kan kommunisere om mat, produksjon, matkultur, kvalitet og smak overfor kunde, produsent og andre i bransjen og samfunnet
 • kan nytte sin faglege kunnskap om mat, matkultur og næringsmiddelproduksjon til å utveksle synspunkt med andre i bransjen, delta i diskusjonar, samfunnsdebattar og bidra til utvikling av god praksis
 • Kan formidle kunnskap om matkultur, historie og kvalitet, kunne bruke dette i næringsutvikling og vere ein god formidlar av Lokal matkultur