Hovudmålet er at utdanninga skal vere framtidsretta med hovudvekt på teori i praksis. Studentane skal etter avslutta utdanning forvalte eigne landbruksføretak eller kunne gi gode råd etter næringa og samfunnets behov. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Førde.

For studieåret 2022-23 kan du søkje studieplass ved denne utdanninga som samlingsbasert deltidsstudium.
Søk studieplass på Samordna opptak. 
Sjå informasjon om studieavgift for nettbaserte utdanningar under kostnader.

Praktisk informasjon om utdanninga

«Mjølkeproduksjon med bruk av robot teknologi» er eit 1-årig fagskuletilbod. Studietilbodet er delt opp i fire hovudemne. Studiet er for noverande og framtidige mjølkebønder, tilsette i leverandørindustrien og rådgjevarar innan for moderne mjølkeproduksjon. Vi vil gjennomføre fagskuletilbodet som eit samlingsbasert deltidsstudium. Dette vil går over to skuleår/fire semester. Studiet er like omfattande som eit års heiltidsstudium.

Etter gjennomført studie skal studentane kunne

Etablere, leie og/eller drive eit eige landbruksføretak med hovudvekt på mjølkeproduksjon i robotfjøs. - Kunne nytte seg av og vurdere ulike planer og styringsverktøy for utvikling av landbruksføretaket ut i frå bedriftsøkonomiske og agronomiske vurderingar. - Kunne nytte moderne robotteknologi i lausdriftsfjøs, både i ein planleggingsfase, under etablering og i den daglege drifta. - Kunne nyttiggjere seg av presisjonslandbruk i fôrdyrking - Kunne kommuniserer og vidareformidle faglege råd innan for mjølkeproduksjon i robotfjøs.

Opptakskrav

Du kan søkje studieplass på grunnlag av:

Det er krav til fullført vidaregåande utdanning innan ei av desse retningane:
- landbruk
- naturbruk 
- gartnernæring

Relevante fagbrev er:
Landbruk
Akvakulturfaget
Anleggsgartnerfaget
Fiske og fangst
Gartnerfaget
Hovslagarfaget
Hestefaget
Idrettsanleggsfaget
Reindriftsfaget
Skogfaget

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. semester.

eller

Du skal dokumentere:

Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over).

Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass
Du finn meir info om dette her (under realkompetanse)

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskule. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

 

Meir informasjon om utdanninga

Studieplan

Studiestad Førde 

Nyhetsartikkel fra utdanninga

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om mogelegheiter innan robotteknologi og presisjonsjordbruk som ein kan nyttiggjere seg av
 • har kunnskap om relevant dataverktøy som blir nytta innanfor mjølkeproduksjon
 • har kunnskap om bedriftsleiing og økonomi i landbruket, med spesielt vekt på mjølke – og kjøtproduksjon i robotfjøs
 • har kunnskap om dyrevelferd og helse i robotfjøs
 • har kunnskap om fôrplanlegging i robotfjøs
 • har innsikt i relevant nasjonalt lovverk og kvalitetskrav
 • har kunnskap til å oppdatere sine yrkesfaglege kunnskapar innan robotteknologi i husdyrhald

 

Ferdigheiter

Studenten:

 • kan anvende ulike økonomiske analyser og berekningar som har innverknad på drifta
 • kan anvende aktuelle planleggings – og styringsverktøy og bruke dei i eigen drift og/eller ved rettleiing av andre
 • kan anvende kunnskapen sin til å styre produksjonen og løyse utfordringar på ein framtidsretta måte
 • kan anvende ny teknologi for å betre resultata i drifta
 • kan kartlegge drifta og gjennomføre nødvendige tiltak
 • kan nytte produksjonsrapportar til forbetring av drifta
 • har økonomisk kompetanse for drift av eit føretak

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan utvikle gode arbeidsmetodar og produkt for optimalisering av drifta på føretaket, kan vurdere aktuelle samarbeidsmodellar
 • har forståing og handlingskompetanse til å gjennomføre gode og berekraftige avgjerder for eigen drift og samfunnsmessige mål
 • kan utvikle gode arbeidsmetodar for ei rasjonell drift av føretaket
 • kan gjennom planer og praktisk utført arbeid produsere mjølk og kjøt som held god kvalitet (som held gjeldande kvalitetskrav)
 • har praktiske ferdigheiter til å etterleve krav til dyrevelferd ved stell og fòring i storfehaldet
 • kan bygge relasjonar med fagfolk, på tvers av fagområde og med eksterne målgrupper innan husdyrhald