Hopp til hovedinnhold

Hovudmålet er at utdanninga skal vere framtidsretta med hovudvekt på teori i praksis. Studentane skal etter avslutta utdanning forvalte eigne landbruksføretak eller kunne gi gode råd etter næringa og samfunnets behov.

Studiet har ikkje opptak i 2024.

Studiestad: Førde
Utdanningsform: 
samlingsbasert, deltid
Studiepoeng:
60

Organisering av utdanninga

«Mjølkeproduksjon med bruk av robotteknologi» gir 60 studiepoeng, tilsvarande eitt år heiltidsstudium. Vi vil gjennomføre fagskuletilbodet som eit samlingsbasert deltidsstudium som vil gå over to skuleår/fire semester. Studietilbodet er delt opp i fire hovudemne. Studiet passar til dømes for noverande og framtidige mjølkebønder, tilsette i leverandørindustrien og rådgjevarar innan for moderne mjølkeproduksjon.  

Etter gjennomført studium skal studentane kunne:

Etablere, leie og/eller drive eit eige landbruksføretak med hovudvekt på mjølkeproduksjon i robotfjøs. - Kunne nytte seg av og vurdere ulike planer og styringsverktøy for utvikling av landbruksføretaket ut i frå bedriftsøkonomiske og agronomiske vurderingar. - Kunne nytte moderne robotteknologi i lausdriftsfjøs, både i ein planleggingsfase, under etablering og i den daglege drifta. - Kunne nyttiggjere seg av presisjonslandbruk i fôrdyrking - Kunne kommuniserer og vidareformidle faglege råd innan for mjølkeproduksjon i robotfjøs.

 

Du kan søkje studieplass på grunnlag av:

Det er krav til fullført vidaregåande utdanning innan ei av desse retningane:
- landbruk
- naturbruk 
- gartnernæring

Relevante fagbrev er:
Landbruk
Akvakulturfaget
Anleggsgartnerfaget
Fiske og fangst
Gartnerfaget
Hovslagarfaget
Hestefaget
Idrettsanleggsfaget
Reindriftsfaget
Skogfaget

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. semester.

Dersom du ikkje har fagbrev, men lang relevant erfaring, kan du søkje opptak på bakgrunn av realkompetanse:

Du må då dokumentere:

Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over).

Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass
Du finn meir info om dette her (under realkompetanse)

Dersom du har utdanning frå eit anna land gjeld følgjande:

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskule. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

Søk studieplass på Samordna Opptak.