Nærbilde av ein ost

Fagskulen Vestland startar studietilbodet Handverksysting – verdiskaping i mjølkeforedling hausten 2022 i samarbeid med Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) og Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) avd. Trondheim.

For studieåret 2022-23 kan du søkje studieplass ved denne utdanninga som nett- og samlingsbasert studium.

Det vert eit nett- og samlingsbasert årsstudium over to år. Fagskulen Vestland er ansvarleg institusjon, men studiestader vil vera SJH i Aurland og THYF i Trondheim.

Målgruppe for utdanninga

 •  Dei som driv eller er tilsette på handverksysteri/gardsysteri
 •  Dei som ynskjer å starte ysteri eller jobbe hjå andre
 •  Produksjonsmedarbeidarar i meieriindustrien

Dei som fullfører utdanninga, får ein fagskulegrad i handverksysting og får tittelen ysteteknikar.

Praktisk informasjon om utdanninga

Utdanninga i Handverksysting – verdiskaping i mjølkeforedling er på 60 studiepoeng. Årsstudiet går på deltid over to år og er nett- og samlingsbasert. Studiestader vil vera SJH i Aurland og THYF i Trondheim. Det blir i alt ni samlingar gjennom dei to åra, der kvar samling er på fire til fem dagar. I tillegg kjem eksamen.

Mjølkeforedling i praksis og teori er det sentrale innhaldet i undervisninga. Gjennom studiet vekslast det mellom forelesingar, arbeidsoppgåver individuelt og i grupper, utferder til mjølkeforedlingsverksemder, presentasjonar og rettleiing. Ysteriet ved SJH er nyleg oppgradert til eit romsleg og moderne produksjons- og undervisningslokale.

Opptakskrav

Du kan søkje studieplass på grunnlag av: 

Fagbrev:
• Ernæringskokk
• Ferskvarehandlar
• Gartnar
• Industriell matproduksjon
• Kokk
• Servitør
• Sjømatproduksjon


Sveinebrev:
• Baker
• Kjøttskjærer
• Konditor
• Pølsemakar
• Slaktar

Yrkeskompetanse: Agronom
• Naturbruk (studieforberedande) med vg2 landbruk og gartnar.

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan første semester.

eller

Du skal dokumentere:

Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over).

Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass
Du finn meir info om dette her (under realkompetanse)

Meir informasjon om utdanninga

Studieplan

SJH si infoside om studiet

THYF si infoside om studiet

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om råvarer, produksjonsprosessar og problemløysing ved vidareforedling av mjølk
 • har innsikt i regelverk og retningsliner som sikrar kvalitet og mattryggleik til handverksmessig framstilte mjølkeprodukt
 • har kunnskap om bedriftsøkonomi, verdiskaping og relevante verktøy som anvendes innan økonomistyring og marknadsetablering
 • kan oppdatere den yrkesfaglege kunnskapen sin innan foredling av mjølk og marknadsføring av mjølkeprodukt
 • har kunnskap om matvarebransjen i Norge og forstår kva rolle lokalprodusert mat har i eit samfunns- og verdiskapingsperspektiv

 

Ferdigheiter

Studenten:

 • kan anvende fagleg kunnskap om råvarer og produksjonsprosessar for å framstille produkt innanfor krava i regelverket
 • kan finne fram til relevante reguleringar og informasjon om lokalmatmarknaden og bransjen.
 • kan velgje ut og anvende råvarer, utstyr, metodar og emballasje for å utvikle prosessar og produkt som stettar krava i marknaden og frå myndigheitene og dei økonomiske behova i verksemda

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan utføre produksjon, marknadsføring og sal i tråd med dei kvalitetsmessige krava og etiske forventingane samfunnet har til lokalmatbransjen
 • kan bygge relasjonar, kommunisere og samarbeide med leverandørar av varer og tenester, andre lokalmatprodusentar og kundegruppene i verdikjeda fram til sluttbrukaren

 

Alle foto: Osteglad