Helsefaglege utdanningar

Har du lyst på fagleg utvikling, nye utfordringar og auka kompetanse? Då er fagskuleutdanninga innan helse noko for deg. Fagskuleutdanninga er ei praktisk, yrkesretta og høgare utdanning som byggjer på relevant vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse. Tilboda er på deltid.

Helsefaglege utdanningar er for deg som liker å ha omsorg for menneske i alle aldrar, i ulike livsfasar og med ulike utfordringar.

Sjå vår brosjyre for meir informasjon og søk studieplass på Samordna opptak

Velferdsteknologi i kommunane - nettstudie

Dette studiet er tverrfagleg, og skal gje eit felles heilskapleg fagleg grunnlag for studentar både frå helse-, omsorgs- og velferdsyrka og frå teknologiyrke.

Rehabilitering, kvardagsmeistring og velferdsteknologi

Studentane vil mellom anna få ei opplæring i rehabilitering, kvardagsmeistring og velferdsteknologi.

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Utdanninga skal gje deg høg yrkesetisk forståing og kompetanse til å ta initiativ til å organisere og sette i verk tiltak.

Bransjemodular - Velferdsteknologi - Helse

I samarbeid med Bergen kommune og Voss kommune tilbyr fagskulen tre bransjemodular for helsearbeidarar.

Sterilforsyning og smittevern i helsetenesta

Utdanninga skal gi deg høg yrkesetisk standard og kompetanse til å ta initiativ til å planlegge, organisere og sette i verk tiltak i samarbeid med tenesteytarar og brukarar.