Helsefaglege utdanningar

Lyst på fagleg utvikling, nye utfordringar og auka kompetanse? Då er fagskuleutdanninga innan helse noko for deg. Fagksuleutdanninga er ei 1-årig praktisk, yrkesretta og høgare utdanning som byggjer på relevant vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse. Tilboda er på deltid over to år.

Helsefaglege utdanningar er for deg som liker å ha omsorg for menneske i alle aldrar, i ulike livsfasar og med ulike utfordringar.

Bransjemodular - Velferdsteknologi

I samarbeid med Bergen kommune og Voss kommune tilbyr fagskulen tre bransjemodular for helsearbeidarar frå våren 2022.

Psykisk helsearbeid og rusarbeid studiestad Nordnes

Utdanninga skal gje deg høy yrkesetisk forståing og kompetanse til å ta initiativ til å organisere og sette i verk tiltak. Dette i samarbeid med pasientar/ brukarar, deira pårørande, medarbeidarar, andre yrkesgrupper, brukar- og pårørandeorganisasjonar og frivillige innan helse- og omsorgssektoren. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Nordnes i Bergen.

Velferdsteknologi i kommunane

Dette studiet er tverrfagleg, og skal gje eit felles heilskapleg fagleg grunnlag for studentar både frå helse-, omsorgs- og velferdsyrka og frå teknologiyrke. Erfaringar frå kommunar som har jobba systematisk med innføring og bruk av velferdsteknologi, peikar på at kunnskapsbasert samarbeid og samhandling er nøklar til å lykkast med velferdsteknologi.

Rehabilitering, kvardagsmeistring og velferdsteknologi

Rehabilitering og velferdsteknologi er i sterk utvikling og endring i samfunnet, både i kommunane og spesialist helsetenesta. Covid -19 har blant anna satt fokus på kor framtidsretta dette studiet er. Studentane vil mellom anna få ei opplæring i rehabilitering, kvardagsmeistring og velferdsteknologi. Kjerna i utdanninga er å oppnå best mogleg funksjonsevne, meistringsevne, sjølvstende og deltaking i samfunnet. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Nordnes i Bergen.

Spesialrenhold og sterilforsyning i helsetjenesten studiestad Nordnes

Utdanninga skal gi deg høg yrkesetisk standard og kompetanse til å ta initiativ til å planlegge, organisere og sette i verk tiltak i samarbeid med tenesteytarar og brukarar. Du skal i studietida tileigne deg breiddekompetanse innan spesialreinhald både på individnivå og systemnivå. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Nordnes i Bergen.