Hopp til hovedinnhold

Helse- og oppvekstfaglege utdanningar

Har du lyst på fagleg utvikling, nye utfordringar og auka kompetanse? Då er fagskuleutdanning innan helse- og oppvekstfag noko for deg.

Fagskuleutdanning er ei praktisk og yrkesretta høgare utdanning som bygger på relevant vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse.

Tilboda innan helse- og oppvekstfag er nettbaserte deltidsstudium.

Frå skuleåret 2024 innfører vi ei ny ordning der du kan følge samlingane digitalt frå din næraste studiestad, med vilkår om nok søkarar som soknar til denne studiestaden. Vi har studiestadar i Bergen, Førde, Måløy, Stord, Austevoll, Voss og Hjeltnes.

Demensomsorg og psykisk helsearbeid til eldre

Hos oss får du verktøy og kompetanse som gjer deg tryggare i arbeidet ditt. Vi jobbar saman for analysere situasjonar som du og andre studentar har opplevd, og for å finne gode måtar å gje personsentrert omsorg.

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Utdanninga skal gje deg høg yrkesetisk forståing og kompetanse til å ta initiativ til å organisere og sette i verk tiltak.

Rehabilitering, kvardagsmeistring og velferdsteknologi

Alle skal kunne oppleve meistring og leve meiningsfulle liv, uansett funksjonsnivå eller sjukdom. Rehablitering og velferdsteknologi blir stadig viktigare for å hjelpe folk til å meistre kvardagen sin.

Sterilforsyning og smittevern i helsetenesta

Utdanninga skal gi deg høg yrkesetisk standard og kompetanse til å ta initiativ til å planlegge, organisere og sette i verk tiltak i samarbeid med tenesteytarar og brukarar.

Velferdsteknologi i kommunane

Dette studiet er tverrfagleg, og skal gi eit felles fagleg grunnlag for studentar frå helse-, omsorgs- og velferdsyrka, men også frå teknologiyrka.