Utdanninga skal gje deg høg yrkesetisk forståing og kompetanse til å ta initiativ til å organisere og sette i verk tiltak. Dette i samarbeid med pasientar/ brukarar, deira pårørande, medarbeidarar, andre yrkesgrupper, brukar- og pårørandeorganisasjonar og frivillige innan helse- og omsorgssektoren.

For studieåret 2022-23 kan du søkje studieplass ved denne utdanninga som deltidsstudium.
Søk studieplass på Samordna Opptak

Utdanninga i psykisk helsearbeid og rusarbeid kvalifiserer m.a. for arbeid innan:
kommunal helse- og omsorgstenester som til dømes bu- og omsorgssenter, rehabiliteringssenter og aktivitetssenter kultur- og oppvekstsektoren som til dømes ungdomsklubbar, barnehagar, skoler og skolefritidsordningar arbeids- og velferdsforvaltninga med til dømes oppfølging av arbeidstrenings- og attføringstiltak spesialisthelsetenesta i til dømes tverrfaglege team og i behandlingsinstitusjonar som miljøarbeidarar.

Praktisk informasjon om utdanninga

Studiet er på 60 studiepoeng, fordelt over 2 år med undervisning i snitt 1 dag i veka på skulen. I tillegg er det nettstøtta opplæring (ein vil da til saman måtte medrekne ca 2,5 dag skolearbeid pr.veke). Etter vel 1 år med teori, avsluttar utdanninga med 10 veker relevant praksis på fulltid og ein fordjupingsoppgåve.

Opptakskrav

Du kan søkje studieplass på grunnlag av:

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev eller yrkesvitnemål. 

Relevante fagbrev / yrkeskompetanse er:

Ambulansefag
Apotekteknikk
Barne- og ungdomsarbeidarfaget
Fotterapi
Helsearbeidarfaget
Helsesekretær
Hudpleiar
Ortopediteknikkfaget
Portørfag
Tannhelsesekretær

Vitnemål som hjelpepleiar eller omsorgsarbeidar kvalifiserer til opptaket.

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. semester.

eller

Du skal dokumentere:

Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over).

Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass
Du finn meir info om dette her (under realkompetanse)

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskule. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

Alle helsefaglege utdanningar ved Fagskulen Vestland krev politiattest, jf. Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) §27

Skulen gjennomfører skikketheitsvurderingar jf. Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) §26.

 

Meir informasjon om utdanninga

Emneoversikt

Studiestad Nordnes Bergen

Bokliste 2022-2024

Kunnskap
Kandidaten:
 • har kunnskap om psykiske lidingar og ruslidingar og korleis desse kan førebyggjast og behandlast
 • har innsikt i sentrale lover og forskrifter som regulerer rettar  og plikter for pasientar/brukarar, pårørande og yrkesutøvarar innan helse- og rusomsorg
 • har kunnskap om korleis helse- og omsorgstenestene for menneske med psykiske lidingar og ruslidingar er organiserte
 • kan oppdatera sin kunnskap innan psykisk helse- og rusarbeid for å ivareta brukarane sina individuelle behov
 • har kunnskap om etiske teoriar og kommunikasjonsverktøy i arbeidet med brukarar med psykiske lidingar og ruslidingar

 

Ferdigheiter

Kandidaten:

 • kan nytta kunnskap om menneske med psykiske lidingar og ruslidingar for å delta i planlegging, organisering og bidra til iverksetting av tiltak og metodar
 • kan nytta kunnskap og samhandlingskompetanse i rettleiing av pasienter/brukarar for å oppnå meistring og aktiv problemløysing
 • kan kommunisera og samhandla med pasientar/brukarar, pårørande og fagpersonar for å gjennomføra føremålstenlege tiltak
 • kan finne informasjon og fagstoff om helsefremmande arbeid, og gjennom dette bidra til å forebygga problemutvikling, sjukdom og funksjonsnedsetting innanfor psykisk helsearbeid og rusarbeid
 • kan kartleggje ressursar og identifisere behov hos pasientar/ brukarar med psykiske lidingar og ruslidingar for å setja i verk helsefremmande tiltak

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståing for psykiske lidingar og ruslidingar i eit samfunnsperspektiv
 • har forståing for etiske utfordringar og dilemmaer i psykisk helse- og rusarbeid og kan reflektera over eigen praksis og grunngje sine vurderingar fagleg og etisk
 • har utvikla ei etisk grunnhaldning som ivaretar samarbeid med pasientar/brukarar, pårørande og fagpersonar, ivaretar brukarmedverknad, og ser behovet for meiningsfull aktivitet for menneske med psykiske lidingar og ruslidingar
 • forstår kor viktig helsefremmande og førebyggande arbeid er i rehabilitering av brukarar med psykiske lidingar og ruslidingar
 • kan bidra til å utføra kartlegging og behandling av pasientar/brukarar med psykiske lidingar og ruslidingar for å vurdera og ivareta deira behov for omsorg, behandling og oppfølging
 • kan byggja relasjonar i faggrupper for å kvalitetssikra og vidareutvikla sin kompetanse og forståing for pasientar/brukarar og fagfeltet
 • kan utvikla tenestetilbodet gjennom erfaring- og kunnskapsdeling på arbeidsplassen