Hopp til hovedinnhold

Utdanninga skal gje deg høg yrkesetisk forståing og kompetanse til å ta initiativ til å organisere og sette i verk tiltak. Dette i samarbeid med pasientar/ brukarar, deira pårørande, medarbeidarar, andre yrkesgrupper, brukar- og pårørandeorganisasjonar og frivillige innan helse- og omsorgssektoren.

Studiestad: Nordnes eller Førde
Utdanningsform: 
nettbasert med samling, deltid
Studiepoeng: 
60

Utdanninga i psykisk helsearbeid og rusarbeid kvalifiserer m.a. for arbeid innan:
kommunal helse- og omsorgstenester som til dømes bu- og omsorgssenter, rehabiliteringssenter og aktivitetssenter kultur- og oppvekstsektoren som til dømes ungdomsklubbar, barnehagar, skoler og skolefritidsordningar arbeids- og velferdsforvaltninga med til dømes oppfølging av arbeidstrenings- og attføringstiltak spesialisthelsetenesta i til dømes tverrfaglege team og i behandlingsinstitusjonar som miljøarbeidarar.

Praktisk informasjon om utdanninga

Studiet er på 60 studiepoeng, fordelt over 2 år med undervisning i snitt 1 dag i veka på skulen. I tillegg er det nettstøtta opplæring (ein vil da til saman måtte medrekne ca 20 timar i veka til skulearbeid). Etter vel 1 år med teori, avsluttar utdanninga med 10 veker relevant praksis på fulltid og ein fordjupingsoppgåve. Gruppearbeid er ei viktig arbeidsform på studiet. 

Oppstart hausten 2023:

1. Klasse har oppstart i veke 36. Det vert undervisning tirsdag, onsdag og torsdag denne veka frå og med klokka 09:00. Det vert så fast undervisningsdag kvar tirsdag på Nordnes. Studentar ved studiestad Førde deltar digitalt. 

2. Klasse har oppstart i veke 33, torsdag 17 august klokka 09:00. 

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev eller yrkesvitnemål. 

Relevante fagbrev / yrkeskompetanse er:

Ambulansefag
Barne- og ungdomsarbeidarfaget
Helsearbeidarfaget
Aktivitør

Vitnemål som hjelpepleiar eller omsorgsarbeidar kvalifiserer til opptaket.

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. semester.

Dersom du ikkje har fagbrev, men lang relevant erfaring, kan du søkje opptak på bakgrunn av realkompetanse:

Du skal dokumentere:

Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over).

Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass
Du finn meir info om dette her (under realkompetanse)

Detsom du har utdanning frå eit anna land gjeld følgjande:

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskule. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

Søk studieplass på Samordna Opptak.

Alle helsefaglege utdanningar ved Fagskulen Vestland krev politiattest, jf. Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) §27. Politiattesten skal visast fram ved studiestart. Vi ber om at de ikkje sender inn politiattestar på epost, då dette kjem i konflikt med gjeldande lov om personvern. 

Skulen gjennomfører skikketheitsvurderingar jf. Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) §26.

Studieplan 2023-2025

Litteraturliste ligg i studieplanen.

Studiestad Nordnes Bergen