Rehabilitering, kvardagsmeistring og velferdsteknologi

Illustrasjonsbilete rehabilititering

Rehabilitering og velferdsteknologi er i sterk utvikling og endring i samfunnet, både i kommunane og spesialist helsetenesta. Covid -19 har blant anna satt fokus på kor framtidsretta dette studiet er. Studentane vil mellom anna få ei opplæring i rehabilitering, kvardagsmeistring og velferdsteknologi. Kjerna i utdanninga er å oppnå best mogleg funksjonsevne, meistringsevne, sjølvstende og deltaking i samfunnet.

For studieåret 2022-23 kan du søkje studieplass ved denne utdanninga som nettbasert eller stadsbasert studium.
Søk studieplass på Samordna Opptak. Søknadsfrist 20. april kl. 14.00.

Utdanninga i rehabilitering kvalifiserer m.a. for arbeid innan:
kommunal helse- og omsorgstenester som til dømes bu- og omsorgssenter, rehabiliteringssenter og aktivitetssenter kultur- og oppvekstsektoren som til dømes ungdomsklubbar, barnehagar, skoler og skolefritidsordningar arbeids- og velferdsforvaltninga med til dømes oppfølging av arbeidstrenings- og attføringstiltak spesialisthelsetenesta i til dømes tverrfaglege team og i behandlingsinstitusjonar som miljøarbeidarar.

Gjennomføringsmodell for nettbasert studium:

Studiet er ettårig nettbasert over 2 år, 60 studiepoeng. Det blir undervisning på nett 1 dag pr veke. Siste halvår, avsluttar utdanninga med 10 veker relevant praksis på fulltid og eit hovudprosjekt. Oppstart medio september.

Du kan studere på følgjande måter:
• Frå pc i din eigen heim, der du bur i landet.
• Utdanningshub i din eigen kommune. Ein utdanningshub er eit fysisk læringsmiljø i eit lokalsamfunn der læringsressursar blir tilført digitalt frå Fagskulen Vestland.

Gjennomføringsmodell for stadsbasert studium:

Studiet er ettårig nettbasert over 2 år, 60 studiepoeng. Det blir undervisning 1 dag pr veke. I tillegg er det nettstøtta arbeid. Siste halvår, avsluttar utdanninga med 10 veker relevant praksis på fulltid og eit hovudprosjekt. Oppstart medio september.

Opptakskrav

Du kan søkje studieplass på grunnlag av:

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev eller vitnemål. 

Relevante fagbrev/yrkeskompetanse er:
Helsefagarbeider
Barne- og ungdomsarbeidarfag
Aktivitør

Vitnemål som hjelpepleiar eller omsorgsarbeidar kvalifiserer til opptaket.

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. semester.

eller

Du skal dokumentere:

Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over).

Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass
Du finn meir info om dette her (under realkompetanse)

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskule. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

Alle helsefaglege utdanningar ved Fagskulen Vestland krev politiattest, jf. Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) §27

Skulen gjennomfører skikketheitsvurderingar jf. Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) §26.

 

Meir informasjon om utdanninga

Studiestad Nordnes Bergen

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om rehabilitering, hverdagsmestring og velferdsteknologi i samarbeid med bruker, pårørende og nettverk for å bidra til økt funksjons- og mestringsevne
 • har kunnskap om rehabiliteringsprosessen og brukermedvirkning
 • har kunnskap om kommunikasjon i samhandling
 • har innsikt i relevante lover/forskrifter, samt yrkesetiske retningslinjer og FN - konvensjon som regulerer tjenesteyting i kommune-helsetjenesten
 • har kjennskap til relevant forskning og utviklingsarbeid i rehabiliteringsfeltet
 • har kunnskap om migrasjonshelse og minoriteters tilleggsutfordringer og barrierer ved nedsatt funksjonsevne og deres behov for rehabilitering
 • har kunnskap om kartlegging til person med nedsatt funksjonsevne
 • har kunnskap om studieteknikk og studiets arbeidsformer
 • har kjennskap til e-helse, velferdsteknologi og universell utforming

 

Ferdigheiter

Kandidaten:

 • kan finne og anvende relevant fagstoff i teori og praksis
 • kan anvende kommunikasjon med brukere, pårørende og medarbeidere
 • kan kartlegge rehabiliteringsbehov i samarbeid med andre fagpersoner
 • kan anvende kunnskap om faglig forsvarlighet i yrkesutøvelsen
 • kan anvende kunnskap om velferdsteknologi og universell utforming, i
 • samhandling med bruker, pårørende og helsepersonell
 • kan anvende faglig kunnskap om samfunnsskapt barrierer og
 • rehabiliteringsbehov for å sikre inkludering og deltakelse
 • kan anvende relasjon- og veiledningskompetanse

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har utviklet forståelse for etiske utfordringer i møte med bruker/pårørende
 • kan utføre og utvikle egen rehabiliteringskompetanse gjennom, veiledning og etisk refleksjon i praksis
 • har forståelse for ulike nivå, arena og organisering i rehabiliteringsfeltet
 • kan bygge relasjoner og samhandle med bruker, pårørende og helsepersonell både flerfaglig -og tverretatlig i rehabiliteringsfeltet
 • har forståelse for at en rehabilitering bidrar til verdiskapning i samfunnet
 • har forståelse for etiske og juridiske vurderinger knytt til velferdsteknologi
 • kan utføre endrings- og utviklingsarbeid innen et valgt tema, formulere en problemstilling, innhente og bearbeide teori, samt drøfte sammenheng mellom teori og praksis

Sjå videoen frå Rehabilitering, kvardagsmeistring og velferdsteknologi