Hopp til hovedinnhold

Rehabilitering, kvardagsmeistring og velferdsteknologi

Ei kvinne klatrar i ein klatrevegg

Rehabilitering og velferdsteknologi er i sterk utvikling og endring i samfunnet, både i kommunane og spesialist helsetenesta. Studentane vil mellom anna få ei opplæring i rehabilitering, kvardagsmeistring og velferdsteknologi. Kjerna i utdanninga er å oppnå best mogleg funksjonsevne, meistringsevne, sjølvstende og deltaking i samfunnet.

Velkommen som student i studiet Rehabilitering, kvardagsmestring og velferdsteknologi!

Studiet startar i veke 37. Det vert undervisning tirsdag, onsdag og torsdag denne veka. Vidare vert det fast undervisning på torsdager. 

 

Varigheit  0900-1500.

Undervisninga vil foregå på zoom. Lenke til undervisning blir sendt på mail før oppstart.

 

 

 

Studiestad: Nettbasert
Utdanningsform: 
nettbasert, deltid
Studiepoeng:
60

Utdanninga i rehabilitering kvalifiserer m.a. for arbeid innan:
kommunal helse- og omsorgstenester som til dømes bu- og omsorgssenter, rehabiliteringssenter og aktivitetssenter kultur- og oppvekstsektoren som til dømes ungdomsklubbar, barnehagar, skoler og skolefritidsordningar arbeids- og velferdsforvaltninga med til dømes oppfølging av arbeidstrenings- og attføringstiltak spesialisthelsetenesta i til dømes tverrfaglege team og i behandlingsinstitusjonar som miljøarbeidarar.

Gjennomføringsmodell for nettbasert studium

Studiet er på 60 studiepoeng, som svarar til eitt år på heiltid. Studiet er nettbasert over to år. Det blir undervisning på nett 1 dag pr veke. I tillegg er det nettstøtta opplæring (ein vil da til saman måtte medrekne ca 20 timar i veka til skulearbeid). Siste halvår, avsluttar utdanninga med 10 veker relevant praksis på fulltid og eit hovudprosjekt. Oppstart medio september.

Du kan studere på følgjande måter:
• Frå pc
• Utdanningshubar i din eigen kommune. Ein utdanningshub er eit fysisk læringsmiljø i eit lokalsamfunn der læringsressursar blir tilført digitalt frå Fagskulen Vestland.

 

 

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev eller vitnemål. 

Relevante fagbrev/yrkeskompetanse er:
Helsefagarbeider
Barne- og ungdomsarbeidarfag
Aktivitør

Vitnemål som hjelpepleiar eller omsorgsarbeidar kvalifiserer til opptaket.

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. semester.

Dersom du ikkje har fagbrev, men lang relevant erfaring, kan du søkje opptak på bakgrunn av realkompetanse:

Du skal dokumentere:

Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over).

Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass
Du finn meir info om dette her 

Detsom du har utdanning frå eit anna land gjeld følgjande:

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskule. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

Søk studieplass på Samordna Opptak.

 

Alle helsefaglege utdanningar ved Fagskulen Vestland krev politiattest, jf. Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) §27. Politiattesten skal visast fram ved studiestart. Vi ber om at de ikkje sender inn politiattestar på epost, då dette kjem i konflikt med gjeldande lov om personvern. 

Skulen gjennomfører skikketheitsvurderingar jf. Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) §26.

Studieplan 2023-2025

Litteraturliste ligger i studieplanen

Sjå videoen frå Rehabilitering, kvardagsmeistring og velferdsteknologi