Spesialrenhold og sterilforsyning i helsetjenesten

Sterilforsyning

Utdanninga skal gi deg høg yrkesetisk standard og kompetanse til å ta initiativ til å planlegge, organisere og sette i verk tiltak i samarbeid med tenesteytarar og brukarar. Du skal i studietida tileigne deg breiddekompetanse innan spesialreinhald både på individnivå og systemnivå.

Utdanninga startar nytt kull hausten 2023.

Sterilforsyning handlar om pasientsikkerheit. Utdanninga skal kvalifisere yrkesutøvarar til å meistre reinhald og spesialreinhald av lokale, instrument og utstyr, og gjennom dette også ha kompetanse i korleis smittevegar kan brytast, smittespreiing hindrast og sterilforsyning sikrast. Utdanninga krev at studenten forstår verdien av teamarbeid og også eigen funksjon i det pasientretta arbeidet.

Praktisk informasjon om utdanninga

Studiet er på 60 studiepoeng, fordelt over 2 år med undervisning i snitt 1 dag i veka på skulen. I tillegg er det nettstøtta opplæring. Etter vel 1 år med teori, avsluttar utdanninga med 10 veker relevant praksis og fordjupingsoppgåve.

Opptakskrav

Du kan søkje studieplass på grunnlag av:

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev eller yrkesvitnemål. 

Relevante fagbrev / yrkeskompetanse er:

 • Ambulansefag 
 • Barne- og ungdomsarbeidarfag
 • Helsearbeidarfaget
 • Apotekteknikk 
 • Fotterapi 
 • Helsearbeidarfaget 
 • Helsesekretær 
 • Hudpleie
 • Ortopediteknikkfaget
 • Portørfaget
 • Reinhaldsoperatørfaget
 • Tannhelsesekretær

 

Vitnemål som hjelpepleiar eller omsorgsarbeidar kvalifiserer til opptaket.

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. semester.

eller

Du skal dokumentere:

Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over).

Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass
Du finn meir info om dette her (under realkompetanse)

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskule. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

Alle helsefaglege utdanningar ved Fagskulen Vestland krev politiattest, jf. Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) §27

Skulen gjennomfører skikketheitsvurderingar jf. Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) §26.

 

Meir informasjon om utdanninga

Studiestad Nordnes Bergen

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskapar innan mikrobiologi, smittevern, hygiene og spesialreinhald i helsetenesta
 • har kjennskap til spesialavdelingar si fysiske utforming og verdien av ventilasjon for miljøet i spesialavdelinga
 • har bransjekunnskap og kjennskap til smittevern og spesialreinhald i helsetenesta
 • har innsikt i lov- og regelverk og standardar som regulerer smittevern og spesialreinhald i helsetenesta og forstår eigen funksjon og rolle i eit folkehelseperspektiv
 • har kunnskap om kva krav som blir stilt til sterilforsyninga i helsetenesta og kan oppdatere si yrkesfaglege kunnskap om smittevern og spesialreinhald i helsetenesta
 • har kunnskap om metodar for sterilisering og kontroll av sterilisering og om korleis instrumentar og utstyr av ulike materialar og med ulike funksjonar skal handsamast, desinfiserast, reingjerast og haldast ved like

 

Ferdigheiter

Kandidaten:

 • kan anvende kunnskap om smittevern og spesialreinhald og bruke relevant spesialutstyr
 • kan anvende ulike metodar for sterilisering og kontrollar av sterilisering
 • kan anvende relevante metodar, prinsipp og strategiar innan smittevern og spesialreinhald i helsetenesta
 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillingar knytt til smittevern og spesialreinhald i helsetenesta
 • kan kartlegge ein reinhaldssituasjon og identifisere faglege problemstillingar og behov for iverksetting av naudsynte tiltak

 

Generell kunnskap

Kandidaten:

 • kan utvikle arbeidsmetodar, produkt og/eller tenester av relevans for smittevern og spesialreinhald i helsetenesta
 • kan identifisere etiske utfordringar og dilemma, reflektere over eigen praksis og grunngje sine vurderingar fagleg og etisk
 • kan utføre arbeidet med smittevern og spesialreinhald etter behova til utvalde målgrupper
 • kan bygge relasjonar med kollegaer og på tvers av avdelingar og etatar i samarbeidet om smittevern og spesialreinhald
 • kan forvalte kompetansen sin og bidra til fagleg utvikling og tverrfagleg samarbeid på eigen arbeidsplass