Sterilforsyning og smittevern i helsetenesta

Sterilforsyning

Utdanninga skal gi deg høg yrkesetisk standard og kompetanse til å ta initiativ til å planlegge, organisere og sette i verk tiltak i samarbeid med tenesteytarar og brukarar. Du skal i studietida tileigne deg breiddekompetanse innan spesialreinhald både på individnivå og systemnivå.

Utdanninga startar nytt kull hausten 2023.

Sterilforsyning handlar om pasientsikkerheit. Utdanninga skal kvalifisere yrkesutøvarar til å meistre reinhald og spesialreinhald av lokale, instrument og utstyr, og gjennom dette også ha kompetanse i korleis smittevegar kan brytast, smittespreiing hindrast og sterilforsyning sikrast. Utdanninga krev at studenten forstår verdien av teamarbeid og også eigen funksjon i det pasientretta arbeidet.

Praktisk informasjon om utdanninga

Studiet er på 60 studiepoeng, fordelt over 2 år med undervisning i snitt 1 dag i veka på skulen. I tillegg er det nettstøtta opplæring. Etter vel 1 år med teori, avsluttar utdanninga med 10 veker relevant praksis og fordjupingsoppgåve.

Opptakskrav

Du kan søkje studieplass på grunnlag av:

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev eller yrkesvitnemål. 

Relevante fagbrev / yrkeskompetanse er:

 • Ambulansefag 
 • Barne- og ungdomsarbeidarfag
 • Helsearbeidarfaget
 • Apotekteknikk 
 • Fotterapi 
 • Helsearbeidarfaget 
 • Helsesekretær 
 • Hudpleie
 • Ortopediteknikkfaget
 • Portørfaget
 • Reinhaldsoperatørfaget
 • Tannhelsesekretær

 

Vitnemål som hjelpepleiar eller omsorgsarbeidar kvalifiserer til opptaket.

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. semester.

eller

Du skal dokumentere:

Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over).

Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass
Du finn meir info om dette her (under realkompetanse)

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskule. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

Alle helsefaglege utdanningar ved Fagskulen Vestland krev politiattest, jf. Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) §27

Skulen gjennomfører skikketheitsvurderingar jf. Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) §26.

 

Meir informasjon om utdanninga

Studiestad Nordnes Bergen

Kunnskap

Kandidaten:

 1. Har kunnskap om etiske teroriar, prinsipp, dilemma, lovverk, konflikthandtering, kommunikasjon og samarbeid i eit arbeidsfelleskap.
 2. har kunnskapar innan mikrobiologi, smittevern, hygiene og sterilforsyning i helsetenesta
 3. har kjennskap til spesialavdelingar si fysiske utforming og ventilasjonens rolle for miljøet i spesialavdelinga
 4. har bransjekunnskap og kjennskap til smittevern og spesialreinhald i helsetenesta
 5. har innsikt i lov- og regelverk og standardar som regulerer smittevern og spesialreinhald i helsetenesta og forstår eigen funksjon og rolle i eit folkehelseperspektiv
 6. har kunnskap om kva krav som vert stilt til spesialrenahald i helsetenesta og kan oppdatere sin yrkesfaglege kunnskap om smittevern og spesialreinhald i helsetenesta
 7. har kunnskap om steriliseringsmetodarmetodar og steriliseringskontroll  og om korleis instrument og utstyr av ulike material og med ulike funksjonar skal behandlast, desinfiserast, reingjerast og vedlikehaldast.
 8. Har kunnskap om sterialt lagerhold og logistikk og forstår krav til sporing av instrument og vareflyt.
 9. Har kunnskap om organisering av helsetenesta, og organisering av sterilforsyningstenesta- roller og funksjon.

 

Ferdigheiter

Kandidaten:

 1. kan gjennkjenna etiske dilemma og reflektere reflektera fagleg rundt desse, samt nytta kunnskap om kommunikasjon for å bidra til eit godt tverrfagleg arbeidsmiljø, og bidra til gode gruppeprosessar.
 2. kan nytta kunnskap om smittevern og spesialreinhald og bruka relevant spesialutstyr
 3. kan nytta ulike steriliseringsmetodar og steriliseringskontrollar
 4. kan nytta relevante metodar, prinsipp og strategiar innan smittevern og sterilforsyning i helsetenesta
 5. kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillingar knytt til smittevern og sterilaforsyning i helsetenesta
 6. kan kartlegge ein smitteevernssituasjon og identifisera faglege problemstillingar og behov for iverksetting av nødvendige tiltak

 

Generell kunnskap

Kandidaten:

 1. kan utvikla arbeidsmetodar, produkt og/eller tenester av relevans for smittevern og sterilforsyning i helsetenesta
 2. kan identifisere etiske utfordringar og dilemma, reflektere over eigen praksis og grunngje sine vurderingar fagleg og etisk
 3. kan utføre arbeidet med smittevern og sterilforsyning etter utvalde målgrupper sine behov
 4. kan byggja relasjonar med kollegaer og på tvers av avdelingar og etatar i samarbeidet om smittevern og sterilforsyning
 5. kan forvalta kompetansen sin og bidra til fagleg utvikling og tverrfagleg samarbeid på eigen arbeidsplass