Marine utdanningar

Marine utdanningar

Trenger du auka kompetanse for å bidra i den teknologiske utviklinga i oppdrettsnæringa? Eller ønskjer du å styrke din kompetanse generelt om kring oppdrett. Då er ein fagskuleutdanning innan marine fag noko for deg. Tilbodet vårt rettar seg både mot ordinær oppdrett, brønnbåt og oppdrett med landbaserte anlegg (RAS).

Leiing i havbruksoperasjonar

Utdanninga «Leiing i havbruksoperasjonar» skal utdanne personell på leiingsnivå til sjøbasert servicenæring. Utdanninga skal bidra til ein auka formalkvalifikasjon, der leiing, sikkerheit og fiskevelferd er sentrale områder i opplæringa. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad i Måløy.

Vannkjemi, mikrobiologi og fiskehelse innan akvakultur

Arbeider du som fagarbeidar ved eit oppdrettsanlegg i sjø eller på land er denne utdanninga aktuell for deg. Utdanninga har fokus på vannkjemi, mikrobiologi, fiskebiologi og fiskehelse og skal gje studentane grunnleggjande forståing for kjemiske, fysiske og biologiske prosessar som er relevant for havbruksnæringa. Det vert lagt vekt på at studentane skal kunne ha forståing for koplinga mellom ulike kjemiske, biologiske og fysiske parameter og forstå kva som er konsekvensane dersom desse endrar seg. Studenten skal kunne utføre ei risikovurdering basert på kva som skjer dersom det fysiske, kjemiske eller biologiske miljøet endrar seg, og treffe tiltak for å unngå skader på menneske, marine arter samt skade på det ytre miljø. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Austevoll.