Hopp til hovedinnhold

Vannkjemi, mikrobiologi og fiskehelse innan akvakultur - Austevoll

Oppdrettsanlegg på ein fjord

Arbeider du som fagarbeidar ved eit oppdrettsanlegg i sjø eller på land er denne utdanninga aktuell for deg. Utdanninga har fokus på vannkjemi, mikrobiologi, fiskebiologi og fiskehelse og skal gje studentane grunnleggjande forståing for kjemiske, fysiske og biologiske prosessar som er relevant for havbruksnæringa.

Studiestad: Austevoll
Utdanningsform:
Nettbasert med samlingar, deltid
Studiepoeng:
30

Utdanninga legg vekt på at studentane skal kunne ha forståing for koplinga mellom ulike kjemiske, biologiske og fysiske parameter og forstå kva som er konsekvensane dersom desse endrar seg.

Studenten skal kunne utføre ei risikovurdering basert på kva som skjer dersom det fysiske, kjemiske eller biologiske miljøet endrar seg, og treffe tiltak for å unngå skader på menneske, marine arter samt skade på det ytre miljø.

Informasjon om utdanninga

Studiet er på 30 studiepoeng, som svarar til eit halvt år på fulltid. Fagskulen Vestland tilbyr utdanninga som eit nettbasert studium med samlingar over eitt år ved studiestaden Austevoll. Det er til saman 3 samlingar á 1 dag for kvart emne i utdanninga. Det er totalt 3 emne á 10 studiepoeng i utdanninga.

Undervisning og læremateriell er hovedsakelig på norsk, men enkelte leksjoner kan bli gitt på engelsk. Det kan også bli benyttet noe engelsk faglitteratur  i form av artikler mv.

Sjå informasjon om studieavgift for nettbaserte utdanningar under kostnader.

 

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og greidd vidaregåande opplæring med relevant fagbrev.

Relevante fagbrev er:

Fiske og fangst
Akvakultur


NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om greidd prøve.

Dersom du ikkje har fagbrev, men lang relevant erfaring, kan du søkje opptak på bakgrunn av realkompetanse:

Du skal dokumentere:

Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over).

Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass
Du finn meir info om dette her (under realkompetanse)

Detsom du har utdanning frå eit anna land gjeld følgjande:

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskule. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

Søk studieplass på Samordna Opptak.