Vannkjemi, mikrobiologi og fiskehelse innan akvakultur - Austevoll

 Oppdrett

Arbeider du som fagarbeidar ved eit oppdrettsanlegg i sjø eller på land er denne utdanninga aktuell for deg. Utdanninga har fokus på vannkjemi, mikrobiologi, fiskebiologi og fiskehelse og skal gje studentane grunnleggjande forståing for kjemiske, fysiske og biologiske prosessar som er relevant for havbruksnæringa. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Austevoll.

For studieåret 2022-23 kan du søkje studieplass ved denne utdanninga som nettbasert studium.
Søk studieplass på Samordna Opptak
Sjå informasjon om studieavgift for nettbaserte utdanningar under kostnader.

Utdanninga legg vekt på at studentane skal kunne ha forståing for koplinga mellom ulike kjemiske, biologiske og fysiske parameter og forstå kva som er konsekvensane dersom desse endrar seg.

Studenten skal kunne utføre ei risikovurdering basert på kva som skjer dersom det fysiske, kjemiske eller biologiske miljøet endrar seg, og treffe tiltak for å unngå skader på menneske, marine arter samt skade på det ytre miljø.

Praktisk informasjon om utdanninga

Studiet er på 30 studiepoeng, som svarar til eit halvt år på fulltid. Fagskulen Vestland tilbyr utdanninga som eit nettbasert studium med samlingar over eitt år ved studiestaden Austevoll. Det er til saman 3 samlingar á 1 dag for kvart emne i utdanninga. Det er totalt 3 emne á 10 studiepoeng i utdanninga.

Undervisning og læremateriell er hovedsakelig på norsk, men enkelte leksjoner kan bli gitt på engelsk. Det kan også bli benyttet noe engelsk faglitteratur  i form av artikler mv.

Opptakskrav

Du kan søkje studieplass på grunnlag av:

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og greidd vidaregåande opplæring med relevant fagbrev.

Relevante fagbrev er:

Fiske og fangst
Akvakultur


NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om greidd prøve.

eller

Du skal dokumentere:

Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over).

Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass
Du finn meir info om dette her (under realkompetanse)

 

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskule. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

 

Meir informasjon om utdanninga

Studieplan

Undervisningsplan

Studiestad Austevoll

Nyheitartikkel frå utdanninga

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om kjemiske, biologiske og fysiske faktorer som er viktig for en bærekraftig produksjon av sjømat
 • har kunnskaper om begreper, prosesser og måleinstrumenter innen akvakultur
 • har innsikt i relevante regelverk, standarder, samt krav til kvalitet og en bærekraftig produksjon av sjømat
 • kan oppdatere sine yrkesfaglige kunnskaper og forstå sjømatnæringen i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

 

Ferdigheiter

Studenten:

 • kan avvende kunnskaper innen vannkjemi, mikrobiologi og fiskehelse på både praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan anvende relevante måle- og analyseverktøy, samt benytte ulike metoder og teknikker innen vannkjemi, mikrobiologi og fiskehelse for sjømatproduksjon
 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for sjømatproduksjon
 • kan kartlegge og identifisere faglige problemstillinger og behov for tiltak for en optimal sjømatproduksjon og kunne løse ulike problemer som kan oppstå
 • kan utvikle og optimalisere arbeidsmetoder og sikre en etisk forsvarlig og bærekraftig produksjon av sjømat

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • har forståelse for en etisk forsvarlig og bærekraftig sjømatproduksjon
 • har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av yrket
 • kan utføre arbeidet etter behov fra sjømatbransjen
 • kan bygge relasjoner med fagfeller, og på tvers av fagområder, samt med kunder og utstyrsleverandører
 • kan utvikle arbeidsmetoder, produkter og/eller tjenester av relevans for sjømatnæringen