Dekksoffiser på leiingsnivå - Austevoll, Måløy og Nygård Bergen

Illustrasjonsbildet dekksoffiser

Utdanning til dekksoffiser gir den teoretiske kompetansen som blir kravd for å løyse høgaste sertifikat som dekksoffiser (D1) etter gjeldande krav. Utdanninga går over to skoleår. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sine studiestadar Austevoll, Måløy og Nygård i Bergen.

For studieåret 2022-23 kan du søkje studieplass ved denne utdanninga som heiltidsstudium.
Søk studieplass på Samordna Opptak

Frå og med hausten 2020 er det gjort endringar i dekkoffiser utdanninga, dette er felles for alle dei maritime fagskulane. Endringane har ført til at det no er ei 2-årig gjennomgåande utdanning, det er ikkje lenger mogleg å avslutte utdanninga etter fyrste år.

Praktisk informasjon om utdanninga

Studiet er på 120 studiepoeng, og er ei fulltidsutdanning over 2 år. Bestått eksamen gir deg nødvendig kunnskap til å løyse sertifikat som styrmann/kaptein, men ein gjer merksam på dei tilleggskrav til teori, praksis/fartstid, helse og vandel som blir kravd for å løyse sertifikat (Sjøfartsdirektoratet).

Opptakskrav

Du kan søkje studieplass på grunnlag av:

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og greidd vidaregåande opplæring med relevant fagbrev. 

Relevante fagbrev er:

  • Fiske og fangst
  • Matrosfaget

 

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om greidd prøve.

 eller

Du skal dokumentere:

  • Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (matros eller fiske og fangst). Relevant praksis kan være innenfor tekniske fagområder (verksted, mekanisk industri, elektroinstallasjon), teknisk planlegging, logistikk, eller sjøfart.

  • For opptak til dekksoffiserutdanningen må den relevante yrkespraksisen bestå av minimum 30 måneder relevant fartstid på sertifikatpliktig fartøy (fiskebåt over 10,67 meter, eller andre fartøy over 15 meter).

  • Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

  • Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass.

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskule. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

 

Meir informasjon om utdanninga

- Studieplan (2021-2023)

- Studieplan (2022-2024)

- Studiestad Austevoll

- Studiestad Måløy

- Studiestad Nygård Bergen

- Bokliste Austevoll og Nygård Bergen

Kunnskap

Kandidaten:

1) har kunnskap om skipskonstruksjon, vedlikehald og drift av skip med tilhøyrande verktøy og system, samt behandling av last, tilsvarande krav satt i STCW for overstyrmann og skipsførar

2) har kunnskap om navigering og planlegging av ein seilas tilsvarande krav satt i STCW for overstyrmenn og skipsførar

3) har kunnskap om økonomi og ledelse, norsk, engelsk, matematikk og fysikk tilsvarande krav beskrive i dei forskjellige funksjoner i STCW som gjelder for overstyrmenn ogskipsførar

4) har kunnskap om vern av havmiljøet, et skips sikkerheit og omsorg for personar om bord på skip

5) kan vurdere eige arbeid som leiande dekksoffiser i forhold til IMOs konvensjonar, regelverk, avtaleverk, prosedyrar og forskrifter

6) har kunnskap om internasjonal skipsfart og kjennskap til maritimnæring

7) kan oppdatere sin yrkesfaglege kunnskap om marint miljø, maritim sikkerheit og drift avskip

8) kjenner til skipsfartens historie, tradisjonar, eigenart og plass i samfunnet både nasjonalt og internasjonalt

9) har innsikt i egne utviklingsmoglegheiter innad i bedrifta, hos verft og utstyrsleverandørar, samt beslekta yrker

Ferdigheiter

Kandidaten:

1) kan gjere greie for sine faglige valg av metoder, prosesser og teknikker i ledelsen av skipets navigering, lasting/lossing og drift

2) kan reflektere over sin eigen utøvelse som leiande dekksoffiser og justere denne under rettleiing

3) kan finne og henvise til informasjon og fagstoff, regelverk, avtaleverk, prosedyrar og forskrifter og vurdere relevansen for drifta av skip

4) kan kartlegge en situasjon som oppstår om bord, identifisere hvordan dette påvirker skipets sikkerhet og identifisere behov for å iverksette tiltak

Generell kompetanse

Kandidaten:

1) kan planlegge og gjennomføre seilas, lasting og lossing samt andre prosjekter innan drifta av skip, alene og saman med kollegar om bord, i tråd med etiske krav ogretningslinjer

2) kan utføre arbeid med navigering, lasting/lossing, drift og overvaking av skip i tråd med lover, forskrifter, produsentens anbefalingar og bedrifta sine interneregelverk

3) kan bygge relasjonar med andre nautikere, og på tvers av fag, samt med leverandørar av varer og tenester

4) kan utveksle synspunkt med andre med bakgrunn innan drift av skip, samt eksterne målgrupper som leverandørar, myndigheiter og klasseselskap, og delta i diskusjonar om utvikling av god praksis ved drift, vedlikehald og operasjon av skip

5) kan bidra til organisasjonsutvikling om bord ved å ta i bruk nye arbeidsmetodar og ny teknologi