Hopp til hovedinnhold

Fordjupingsområdet anlegg gjev deg opplæring i anleggskonstruksjonar, anleggsdrift, byggeplassleiing, landmåling, betong- og stålteknologi, fjellarbeid, kommunalteknikk og geoteknikk. Du lærer å utarbeide anbod, og får kunnskap om lov- og regelverk for bygg- og anleggsbransjen.

Studiestad: Førde
Utdanningsform:
Heiltid eller nettbasert med samlinger
Studiepoeng:
120

Utdanninga passer for/målgruppe

Utdanninga passar spesielt godt for deg som har gått bygg eller anleggslinje på vgs, (tidlegare yrkesskulen), eller som har arbeidd innanfor ulike anlegsfag, og som no ynskjer meir formell kompetanse eller deg som har leiarambisjonar.

Etterspurnaden etter arbeidskraft med teknisk bakgrunn frå fagskule er allereie stor og er forventa og auke ytterlegare i dei nærmaste åra, p.g.a. stort underskot av denne type arbeidskraft.

Praktisk informasjon om utdanninga

Dette studiet er enten to-årig heiltid eller samlingsbasert over tre år.

Gjennomføringsmodell for kvart skuleår samlingsbasert er slik:

- Tre fysiske samlingar med fire undervisningsdagar pr. samling. Åtte timar undervisning pr. dag.

- Seks nettsamlingar med to undervisningsdagar pr. samling. Sju timar undervisning pr. dag.

Undervisninga på samlingane vil vere på dagtid frå morgon til ettermiddag. 

Sjå informasjon om studieavgift for nettbaserte utdanningar under "kostnader". 

 

Du kan søkje opptak på grunnlag av:

1: fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev. 

Relevante fagbrev er:

Anleggsmaskinførarfaget
Asfaltfaget
Banemontørfaget
Betongfaget
Byggdriftarfaget
Feiarfaget
Fjell- og bergverksfaget
Industrimålarfaget
Isolatørfaget
Limtreproduksjonsfaget
Målarfaget
Murarfaget
Røyrleggjarfaget
Steinfaget
Stillasbyggjarfaget
Tak- og membrantekkjarfaget
Trelastfaget
Trevare- og bygginnreiingsfaget
Tømrarfaget
Veg- og anleggsfaget
Ventilasjons- og blekkslagarfaget

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. semester.

2: Realkompetanse

Dersom du ikkje har fagbrev, men lang relevant erfaring, kan du søkje opptak på bakgrunn av realkompetanse:

Du skal dokumentere:

Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over).

Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass
Du finn meir info om dette her (under realkompetanse)

3. Utdanning frå eit anna land

Dersom du har utdanning frå eit anna land gjeld følgjande:

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskule. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

Søk studieplass på Samordna Opptak