Vil du jobbe i ein stor og samfunnsnyttig bransje og lære å berekne, planleggje og koordinere produksjon, innkjøp og personressursar i nye byggeprosjekt og ved restaurering? Då vil anlegg vere ei spennande utdanning for deg. Anleggsutdanninga omfattar også landmåling/geomatikk og kommunalteknikk, anbod og kalkulasjon, geoteknikk, fjellarbeid, anleggsdrift og prosjektstyring. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad på Voss.

For studieåret 2022-23 kan du søkje studieplass ved denne utdanninga som nettbasert studium.
Søk studieplass på Samordna Opptak
Sjå informasjon om studieavgift for nettbaserte utdanningar under kostnader.

Som fagskoleingeniør med fordjuping i anlegg og relevant praksis er ein kvalifisert for stillingar som entreprenør, konsulent, byggeleiar/anleggsleiar, oppsynsmann og kontrollør, kommuneteknikar, stikningsteknikar, faglærar eller til å starte eiga bedrift.

Praktisk informasjon om utdanninga

Studiet er på 120 studiepoeng, som svarer til 2 år på fulltid. Fagskulen tilbyr studiet anlegg som eit nettbasert studium over 3 skuleår på studiestad Voss. Det er 6 vekesamlingar kvart skuleår pluss eksamensdagar, i tillegg til nettundervisning mellom samlingane. Samlingane på skule vil innehalde mykje praktisk arbeid, bedriftsbesøk og demonstrasjonar. Mellom samlingane blir ulike former for nettundervisning brukt.

Opptakskrav

Du kan søkje studieplass på grunnlag av:

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev. 

Relevante fagbrev er:

 • Anleggsmaskinførarfaget
 • Asfaltfaget
 • Anleggsgartnerfaget
 • Banemontørfaget
 • Betongfaget
 • Fjell- og bergverksfaget
 • Murarfaget
 • Røyrleggjarfaget
 • Steinfaget
 • Tømrarfaget
 • Veg- og anleggsfaget

 NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. semester.

eller

Du skal dokumentere:

Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over).

Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass
Du finn meir info om dette her (under realkompetanse)

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskule. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

 

Meir informasjon om utdanninga

Studieplan

Gjennomføringsplan heiltid

Gjennomføringsplan deltid

Studiestad Voss

Kart og informasjon om parkering og klasserom

Kontaktinformasjon

Bokliste for 2022-2023

Timeplan for 1 Anlegg Samlingsuke 1

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om begreper, teorier, beregningsmodeller og verktøy og materialvalg, samt om koordinering og planlegging av et bygg- og anleggsprosjekt
 • har kunnskap om økonomistyring, personalledelse, markedsføringsledelse og bransjenormer for å kunne være operasjonell leder i bygg- og anleggsprosjekter i privat og offentlig arbeidsliv
 • har kunnskap som gir grunnlag for godkjenninger etter Plan- og bygningsloven
 • kan vurdere eget arbeid mot lover, forskrifter, kontraktdokumenter, håndbøker fra Statens vegvesen, kommunaltekniske normer og bransjenormer og hvordan det påvirker utførelsen av bygg- og anleggsprosjekter
 • har kunnskap om anleggsbransjen og om hva som inngår i et bygg- og anleggsprosjekt
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap ved å følge med på nye krav til bygg- og anlegg, nye materialer og teknikker gjennom kurs og videreutdanning, faglig litteratur og lovverk
 • kjenner til anleggsbransjens historie, tradisjoner, egenart om hvordan drift, vedlikehold og utførelsesmetoder har endret seg og om hvordan lokalsamfunnet har blitt påvirket av endringene
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen anleggsbransjen

 

Ferdigheiter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for valg av løsninger for bygningskonstruksjoner, veg, vann og avløp
 • kan administrere et anleggs- eller vedlikeholdsprosjekt gjennom økonomistyring, personalledelse, kontraktsoppfølging, kvalitetssikring og HMS
 • kan vurdere bedriftens økonomiske situasjon, markeds- og ledelsesutfordringer, og treffe hensiktsmessige og begrunnede valg
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse ved utarbeidelse av et anlegg og justere denne under veiledning
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff, som i regelverk, standarder, forskrifter, håndbøker og bransjenormer og vurdere relevansen for faglige og sikkerhetsmessige problemstillinger som kan oppstå under en bygg- og anleggsprosess
 • kan kartlegge en situasjon, som å gjennomføre en tilstandsanalyse på et anlegg og identifisere faglige problemstillinger og iverksette eventuelle tiltak

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre et anleggsprosjekt alene og som deltaker i gruppe i tråd med etiske krav og retningslinjer, som klare ansettelses- og arbeidsforhold og med tanke på samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn både nasjonalt og internasjonalt
 • kan som ansatt i et firma med nødvendige godkjenninger både søke om, prosjektere og lede utførelsen av større og mindre anleggsprosjekter etter kunders behov, samt vurdere behov for vedlikehold på et anlegg og planlegge og lede gjennomføringen av vedlikeholdsarbeid i samarbeid med eiere og myndigheter
 • kan prosjektere og lede gjennomføring av ulike typer anleggsprosjekter der det blir gjennomført livsløpsanalyser og vurdert energiforbruk, miljøbelastninger og økonomi, med ryddige ansettelses- og arbeidsforhold
 • kan bygge relasjoner med fagfeller innen anleggsbransjen og på tvers av fag, samt med leverandører og kunder
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor anleggsbransjen og delta i diskusjoner om optimale løsninger på utfordrende anleggsprosjekter
 • kan bidra til organisasjonsutvikling ved å følge med på ny teknologi innen anleggsfaget, som kan føre til nyskapning og innovasjon innenfor bransjen