Hopp til hovedinnhold

Automatisering i bygg – med e-kom

Studentar med eit automatisert teknisk anlegg på lab i Førde.

Automatisering av tekniske anlegg bidrar til både økonomisk og berekraftig byggdrift. Hos oss får du kompetanse til å utvikle heilskaplege tekniske løysingar, som er gjennomtenkte frå prosjektering til bygging.

Studiestad: Førde
Utdanningsform:
Nettbasert med samlingar
Studiepoeng:
120
Varigheit: 3 år på deltid
Studieplan: Automatisering Førde

Neste studietart: August 2024
Søknadsfrist: 15. april 2024

SØK HER!

Med denne utdanninga kan du bidra til å skape brukarvenlege, ressurseffektive bygg og tekniske system, som møter nasjonale miljø- og klimamål.

Automatisering forbetrar yting, berekraft og komfort, både heime og på arbeidsplassen. I tillegg opnar automatisering for velferdsteknologiske løysingar som forbetrar livskvaliteten for eldre og menneske med funksjonsnedsetting.

Fagområdet er i rask utvikling. Ein yrkesutøvar må derfor både ha solid praksis og til ei kvar tid oppdatert teoretisk utdanning for å kunne vurdere og løyse automatiseringsoppgåver innanfor sitt arbeidsområde.

Eit fagråd med representantar frå næringslivet har vore med på forme denne utdanninga. Slik får du ei oppdatert og relevant utdanning, tilpassa næringslivet sine behov. Automatisering er særleg relevant i moderniseringsprosjekt for å oppnå auka lønsemd og miljøgevinst.

Kompetanse og jobbmoglegheiter

Som ferdig student kan du leie og vere ansvarleg for planlegging, prosjektering, programmering drift og vedlikehald av automatiserte anlegg og prosesser i bygg.

Utdanninga kvalifiserer også for å bli faglærar i vidaregåande skule, dersom du også har eller tar pedagogisk utdanning.

Utdanninga har e-kom med i studieplanen. E-kom er all form for elektronisk kommunikasjon og den infrastrukturen som må vere på plass for at tenestene skal fungere.

Utdanninga er tverrfagleg og automatisering går føre seg i dei fleste bransjar. I tillegg til byggautomatisering vil fagområde som prosessanlegg, offshore, industriell automatisert produksjon og andre industrielle område også vere aktuelle med denne utdanninga.

Oppbygging og arbeidsmåtar

Studiet er på 120 studiepoeng, som svarar til 2 år på heiltid. Gjennomføringsmodellen er slik:

 • Tre år på deltid, nettbasert med samlingar. Kvart studieår er det:
  • tre fysiske samlingar med fire undervisningsdagar per samling.
  • seks nettsamlingar med to undervisningsdagar per samling.
  • undervisninga på samlingane skjer på dagtid frå morgon til ettermiddag, og varer om lag åtte timar.
 • Mellom samlingane er det eigenstyrt aktivitet med case-oppgåver, innleveringar og liknande. Det er moglegheit til rettleiing frå faglærar.

Det er ikkje obligatorisk oppmøte på samlingane, men enkelte arbeidskrav må utførast på lab i Førde.

Opptak

Du kan søke studieplass på grunnlag av

 • fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev i
  • automatiseringsfaget
  • avionikarfaget
  • dataelektronikarfaget
  • elektrikarfaget
  • elektroreparatørfaget
  • energimontørfaget
  • energioperatørfaget
  • fjernstyrte undervasssoperasjonar
  • flymotormekanikarfaget
  • flystrukturmekanikarfaget
  • flysystemmekanikarfaget
  • heismontørfaget
  • kulde- og varmepumpemontørfaget
  • maritim elektrikarfaget Vg4
  • produksjonselektronikarfaget
  • signalmontørfaget
  • tavlemontørfaget
  • telekommunikasjonsmontørfaget
  • togelektrikarfaget
  • viklar- og transformatormontørfaget
  • viklarfaget
 • realkompetanse
Realkompetanse

Søkarar som ikkje har fagbrev, og som har fylt 23 år, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse er all den kompetansen ein person har skaffa seg gjennom utdanning, praktisk yrkeserfaring og deltaking i organisasjonar, eller liknande.  Les meir om opptak, realkompetanse eller utanlandsk utdanning her