Bygningsautomatisering - Industriautomatisering - Internet of Things. Fagskulen Vestland, studiestad Førde tilbyr nett-tilpassa 2-årig fagskulestudium (120 studiepoeng) over 3 år. Studiet kan gjennomførast uansett kvar studentane bur i landet, og er tilpassa studentar som er i jobb og/eller har ansvar for eigen familie. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Førde.

For studieåret 2022-23 kan du søkje studieplass ved denne utdanninga som nettbasert studium.
Søk studieplass på Samordna Opptak
Sjå informasjon om studieavgift for nettbaserte utdanningar under kostnader.

Undervisninga bygger på praksis forankra i teori. Det betyr at studenten blir møtt med «case» frå næringslivet som dei kjenner seg igjen i. På den måten blir undervisinga tilpassa studentane sitt behov. Undervisninga er ikkje basert på «streaming». Den er bygd opp med to-vegs dialog mellom lærar og student. Undervisninga blir i mange samanhengar meir effektiv enn i eit klasserom.

Studiet er tilpassa næringslivet. Eit fagråd beståande av næringslivsrepresentantar har gitt klare råd om innhaldet i utdanninga. På denne måten er studiet til ei kvar tid oppdatert. Studiet er modulbasert, og modulane kan gjennomførast som einskildkurs for bedrifter.

Praktisk informasjon om utdanninga

Dette studiet er enten to-årig heiltid eller to-årig samlingsbasert over tre år.

Gjennomføringsmodell for kvart skuleår samlingsbasert er slik:
Tre fysiske samlingar. Fire undervisningsdagar pr. samling. Åtte timar undervisning pr. dag.

Seks nettsamlingar. To undervisningsdagar pr. samling. Sju timar undervisning pr. dag.

Opptakskrav

Du kan søkje studieplass på grunnlag av:

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev. 

Relevante fagbrev er:

Automatiseringsfaget
Avionikarfaget
Dataelektronikarfaget
Elektrikarfaget
Elektroreparatørfaget
Energimontørfaget
Energioperatørfaget
Fjernstyrte undervasssoperasjonar
Flymotormekanikarfaget
Flystrukturmekanikarfaget
Flysystemmekanikarfaget
Heismontørfaget
Kulde- og varmepumpemontørfaget
Maritim elektrikarfaget Vg4
Produksjonselektronikarfaget
Signalmontørfaget
Tavlemontørfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
Togelektrikarfaget
Viklar- og transformatormontørfaget
Viklarfaget

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. semester.

eller

Du skal dokumentere:

Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over).

Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass
Du finn meir info om dette her (under realkompetanse)

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskule. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

 

Meir informasjon om utdanninga

Studieplan

Studiestad Førde

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om elektrotekniske omgrep, teoriar, beregningsmodellar, styrings- og reguleringsprinsipp,
  prosesser, komponent og verktøy brukt i automatiserte anlegg og -systemer
 • har kunnskap om måle-, analyse- og beregningsverktøy for automatiserte- og elektriske systemer og
  elektroniske kommunikasjonssystem
 • har kunnskap elektrotekniske komponenter til bruk i automatiserte produksjonslinjer og prosessanlegg
 • har kunnskap om drift og vedlikehald av automatiserte anlegg, -systemer og -utstyr
 • har kunnskap om økonomistyring, organisasjon, HR-funksjon og ledelse med vekt på fagleg leiing.
 • har kunnskap om prosjekt- og kvalitetsstyring
 • har kunnskap om generelle prinsipper innen logistikk og produksjonsflyt knyta til eige fagområde
 • kan vurdere eige arbeid i henhold til normer, standarder, lover og forskrifter som gjelder ved automatiserte anlegg
 • har kunnskap om automatiseringsbransjen og kjennskap til yrkesfelt innanfor denne industrien
 • kan oppdatere sin yrkesfaglege kunnskap innanfor automatisering med faglitteratur og relevante fora
 • innanfor bransjen, slik at en kan holde seg faglege oppdatert og kan omstille seg og heve sin
 • kompetanse i takt med den teknologiske utvikling
 • kjenner til automatiseringsbransjens historie, tradisjon, eigenart og plass i samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen automatisering

 

Ferdigheiter

Studenten:

 • kan gjøre rede for sine faglige valg av løsninger prosesser, komponenter og verktøy som benyttes i automatiserte anlegg
 • kan gjøre rede for valg av vedlikeholdsstrategi
 • kan gjøre rede for valg av metoder og prinsipper innen prosjektplanlegging, prosjektstyring, logistikk og
  produksjonsflyt innenfor eget fagområde
 • kan reflektere over egen faglige utøvelse innen automatisering og justere denne ved behov for optimalisering av automatiserte anlegg
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff knyttet til automatisering og vurdere relevansen for automatiserings- og elektrofaglige problemstillinger
 • kan kartlegge en situasjon i automatiserte produksjonslinjer og prosessanlegg og identifisere avvik og
  kartlegge behov for iverksetting av tiltak
 • kan vurdere bedriftens økonomiske situasjon, markeds- og ledelsesutfordringer, og treffe hensiktsmessige og begrunnede valg

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan planlegge, prosjektere, gjennomføre og kvalitetssikre automatiserte systemer i industri og bygg, alene og som deltakar eller leder i gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer som gjelder for miljø og kvalitet nasjonalt og internasjonalt
 • kan utføre arbeid etter bedriftens og/eller oppdragsgivers behov
 • kan bygge relasjoner med fagfeller innen automatisering og på tvers av fag som elektro, bygg og anlegg,
  olje og gass produksjon, samt med eksterne målgrupper som kunder, entreprenører, myndigheter og
  kommunale instanser ved å opprette og utvikle team og nettverk
 • kan utveksle synspunkt med andre med bakgrunn innen automatisering og delta i diskusjonar om utvikling av god praksis
 • kan bidra til organisasjonsutvikling ved å følge med på ny teknologi innen automatisering som kan føre til kvalitetsheving, nyskapning og innovasjon