Bygningssakkyndig for tilstandsanalyser - Førde

Bygningssakkyndig illustrasjonsbildet

Dette studiet er i samarbeid med Norges Eiendomsakademi. Fordjupingsområdet bygningssakkyndig for tilstandsanalyser gjev deg takstmannutdanning. Det første året er felles med fordjuping bygg og gjev ei grunnleggande innføring i bygningsfysikk, teikning, geomatikk og mekanikk. Vidare i studiet får du opplæring i tilstandsanalyser, vedlikehaldsplanlegging, kalkulasjon og fordjuping i bygningsfysikk. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Førde.

For studieåret 2022-23 kan du søkje studieplass ved denne utdanninga som nettbasert studium.
Søk studieplass på Samordna Opptak. 
Sjå informasjon om studieavgift for nettbaserte utdanningar under kostnader.

Utdanninga passar for/målgruppe

Utdanninga passar for deg som har gått bygglinje på vidaregåande (tidlegare yrkesskulen), eller som har arbeidd innanfor byggfag og som ønsker formell kompetanse/takstmannutdanning. Den passar òg for deg som er bygningsingeniør og ønsker takstmannutdanninga.

Fagskuleingeniørar med fullført og bestått studium som bygningssakkyndig vil kvalifisere til medlemskap og sertifisering i Norsk Takst (NT).

Praktisk informasjon om utdanninga

Dette studiet er to-årig nettbasert over tre år.

Gjennomføringsmodell for kvart skuleår nettbasert er slik: Tre nettsamlingar. Fire undervisningsdagar pr. samling. Åtte timar undervisning pr. dag 

Seks nettsamlingar. To undervisningsdagar pr. samling. Sju timar undervisning pr. dag.

Studiet er basert på digitale samlingar, innleveringsoppgåver, prøvar/testar ved hjelp av digitale dataverktøy. Det er spesifiserte arbeidskrav i alle emne som må oppfyllast i samsvar med studieplanen.

Opptakskrav

Du kan søkje studieplass på grunnlag av:

Relevante fagbrev/sveinebrev frå eit av følgjande utdanningsprogram:
• Tømrarfaget
• Byggdriftarfaget
• Betongfaget
• Murarfaget
• Røyrleggarfaget
• Tak- og membrantekkarfaget
• Ventilasjons- og blekkslagarfaget

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. semester.

eller

Du skal dokumentere:

Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over).

Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass
Du finn meir info om dette her (under realkompetanse)

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskule. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

 

Meir informasjon om utdanninga

Studieplan

Studiestad Førde

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om omgrep og teoriar som blir brukte i takst-, bygge- og anleggsbransjen innan berekningsfag, energiberekning, kontroll og vurdering av tilstand, skade, areal og teknisk verdi, reklamasjon, leiing, økonomistyring, marknadsføring, planlegging, geoteknikk og HMT
 • har god forbrukarvenleg munnleg og skriftleg formidlingsevne om den tekniske tilstanden på bygningsdelar, konsekvens ved avvik og tiltak for utbetring
 • har kunnskap om kalkulasjon for utbetring av skade på bygningsdelar
 • har kunnskap om digitale og analoge verktøy som blir brukte i arbeidet ved prosjektering, kontroll og utføring, teikneprogram, dokumentasjonsprogram, planleggingsverktøy og oppdragsstyring, oppslagsverk (tekniske og juridiske), og landmålingsutstyr, vedlikehaldsplanar og drone
 • har kunnskap om dei ulike prosessane og ansvarsforhold i eit bygge- eller anleggsprosjekt og grensesnitt til andre bransjar som elektro og VVS.
 • har kunnskap om korleis ein ved god planlegging kan effektivisere og sikre god kvalitet i eit prosjekt
 • har kunnskap til å vurdere eige arbeid i høve til lover, forskrifter, standardar og regelverk i bransjen
 • har kunnskap om eldre regelverk for oppføring av bygningar.
 • har kunnskap om kva yrket inneber, og kan med denne bakgrunnen leie og følge opp eit prosjekt når det gjeld planlegging, utføring, kontroll, økonomi og HMT
 • har kunnskap om risikokonstruksjonar, ulike bygningsmateriale sine eigenskapar, og kan utføre berekningar og vurderingar av tilstand og levetid på konstruksjonar av tre, stål, mur og betong.
 • har kunnskap om fuktproblematikk i bygningskonstruksjonar og kunnskap om utbetringsmetodar
 • kan oppdatere kunnskap når det gjeld endringar og nyvinningar i bransjen ved å delta på aktuelle kurs, ta i bruk digitale læringsplattformer og å følge med i fagmiljøet og fagtidsskrift
 • har kunnskap om bransjen si historie og tradisjonelle byggemetodar, stilartar, verktøy og materiale som er nødvendige ved arbeid på eller ved verneverdige bygg eller anlegg
 • har innsikt i moglegheiter for fagleg utvikling innan takst-, bygge- og anleggsfaget

 

Ferdigheiter

Studenten kan:

 • gjere greie for aktuelle risikokonstruksjonar, val av materiale og metodar for utføring og utbetring etter tidlegare og gjeldande lover, forskrifter og regelverk i bransjen
 • reflektere over eiga fagleg utøving når det gjeld prosjektering, utføring og kontroll av bygningskonstruksjonar, og kan justere eige arbeid under rettleiing
 • reflektere over HMT, kvalitetssikring og eiga fagleg utøving for å oppnå eit godt arbeidsmiljø.
 • gjere greie for faglege val av materiale og metodar for utføring og utbetring som sikrar trygge, varige og sunne bygg og anlegg
 • finne og syne til teknisk, juridisk informasjon, normer, standardar og fagstoff, og kan vurdere relevansen for eige arbeid
 • kartlegge ein bygge- eller anleggsplass og identifisere faglege problemstillingar og vurdere behov for å sette i verk tiltak
 • kalkulere utbetringar av skade på bygningsdelar
 • administrere ein tilstandsanalyse-, bygge- eller anleggsprosess gjennom planlegging, økonomistyring, teknisk kontroll, personalleiing, kontraktsoppfølging og HMT
 • ulike arbeidsmåtar innanfor kommunikasjon og samhandling.
 • formidle godt skriftlege og faglege tekniske rapportar retta mot vanlege forbrukarar

 

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • prosjektere og utføre byggeprosjekt og kontrollaktivitet, både som ansvarleg leiar og som deltakar i gruppe i tråd med gjeldande lover, forskrifter, regelverk og etiske krav i bransjen
 • utveksle synspunkt og samarbeide med andre i bransjen, eller samarbeidande bransjar, og delta i diskusjonar om utvikling av god praksis i oppføring av varige og velfungerande bygg og anlegg.
 • bidra til å utvikle prosedyrar og kvalitetssystem for ei bedrift i bransjen
 • brukast som uavhengig mellomledd, ved å bruke praktisk bakgrunn og teoretiske kunnskapar.
 • bygge relasjonar med kollegaer i bransjen og samarbeidande bransjar, og med byggherrar og styresmakter for å utvide eigen kunnskap
 • prosjektere, kontrollere, analysere og rapportere tilstand og leie utføringa av større og mindre byggeprosjekt i samsvar med behova til kundane
 • planlegge, kontrollere og leie gjennomføringa av vedlikehaldsarbeid i samarbeid med eigarar og bygningsstyresmakter
 • praktisere «21st Century Skills»-kompetansar, det vil seie kompetansar og læring tilpassa det 21. hundreåret