Hopp til hovedinnhold

Elekraftlinja på studiestad Førde kom i gang i 1984, m.a. etter påtrykk frå elektrisitetstilsynet, som tok til å mangle kvalifiserte inspektørar. Om lag 25 studentar frå det første kullet har fylt viktige funksjonar i fylket. Fleire av dei starta eigne bedrifter i installasjonsbransjen. Elverka har også fått mange gode "driftsingeniørar" som er uteksaminerte her.  Utdanninga i Førde har EKOM med i studieplanen.

Studiestad: Førde
Utdanningsform: 
Nettbasert med samlingar, deltid
Studiepoeng: 
120
Varigheit: 3 år på deltid
Studieplan: Elkraft Førde

Neste studietart: August 2024
Søknadsfrist: 15. april 2024

SØK HER!

Utdanninga passer for/målgruppe

Utdanninga passar spesielt godt for deg som har gått elektro-linje på vgs, (tidlegare yrkesskulen), eller som har arbeidd innanfor ulike elektro-fag, og som no ynskjer meir formell kompetanse.

Etterspurnaden etter arbeidskraft med teknisk bakgrunn frå fagskule er allereie stor og er forventa og auke ytterlegare i dei nærmaste åra, p.g.a. stort underskot på denne type arbeidskraft.

Organisering av utdanninga

Dette studiet er samlingsbasert over tre år. Studiet gir 120 studiepoeng som svarer til ein toårig heiltidsutdanning.

 • Gjennomføringsmodell for kvart skuleår samlingsbasert er slik:
  Tre fysiske samlingar med fire undervisningsdagar pr. samling. Åtte timar undervisning pr. dag.
 • Seks nettsamlingar med to undervisningsdagar pr. samling. Sju timar undervisning pr. dag.

Undervisninga på samlingane skjer på dagtid frå morgon til ettermiddag. 

Opptak

Du kan søke studieplass på grunnlag av

 • fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev i
  • automatiseringsfaget
  • avionikerfaget
  • dataelektronikarfaget
  • elektrikarfaget
  • elektroreparatørfaget
  • energimontørfaget
  • energioperatørfaget
  • fjernstyrte undervannsoperasjonar
  • flymotormekanikarfaget
  • flystrukturmekaninkarfaget
  • flysystemmekanikarfaget
  • heismontørfaget
  • kulde- og varmepumpemontørfaget
  • låsesmedfaget
  • maritim elektrikarfaget (Vg4)
  • produksjonselektronikarfaget
  • romteknologifaget
  • signalmontørfaget
  • tavlemontørfaget
  • telekommunikasjonsmontørfaget
  • togelektrikarfaget
  • ventilasjonsteknikkfaget
  • viklarfaget
  • viklar- og transformatormontørfaget
 • realkompetanse
Realkompetanse

Søkarar som ikkje har fagbrev, og som har fylt 23 år, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse er all den kompetansen ein person har skaffa seg gjennom utdanning, praktisk yrkeserfaring og deltaking i organisasjonar, eller liknande.  Les meir om opptak, realkompetanse eller utanlandsk utdanning her