Elekraftlinja på studiestad Førde kom i gang i 1984, m.a. etter påtrykk frå elektrisitetstilsynet, som tok til å mangle kvalifiserte inspektørar. Om lag 25 studentar frå det første kullet har fylt viktige funksjonar i fylket. Fleire av dei starta eigne bedrifter i installasjonsbransjen. Elverka har også fått mange gode "driftsingeniørar" som er uteksaminerte her.  Utdanninga i Førde har EKOM med i studieplanen.

For studieåret 2022-23 kan du søkje studieplass ved denne utdanninga som nettbasert studium.
Søk studieplass på Samordna Opptak. 
Sjå informasjon om studieavgift for nettbaserte utdanningar under kostnader.

Utdanninga passer for/målgruppe

Utdanninga passar spesielt godt for deg som har gått elektro-linje på vgs, (tidlegare yrkesskulen), eller som har arbeidd innanfor ulike elektro-fag, og som no ynskjer meir formell kompetanse.

Etterspurnaden etter arbeidskraft med teknisk bakgrunn frå fagskule er allereie stor og er forventa og auke ytterlegare i dei nærmaste åra, p.g.a. stort underskot på denne type arbeidskraft.

Praktisk informasjon om utdanninga

Dette studiet er to-årig samlingsbasert over tre år.

Gjennomføringsmodell for kvart skuleår samlingsbasert er slik:
Tre fysiske samlingar. Fire undervisningsdagar pr. samling. Åtte timar undervisning pr. dag.

Seks nettsamlingar. To undervisningsdagar pr. samling. Sju timar undervisning pr. dag.

Opptakskrav

Du kan søkje studieplass på grunnlag av:

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev. 

Relevante fagbrev er:

Automatiseringsfaget
Avionikarfaget
Dataelektronikarfaget
Elektrikarfaget
Elektroreparatørfaget
Energimontørfaget
Energioperatørfaget
Fjernstyrte undervasssoperasjonar
Flymotormekanikarfaget
Flystrukturmekanikarfaget
Flysystemmekanikarfaget
Heismontørfaget
Kulde- og varmepumpemontørfaget
Maritim elektrikarfaget Vg4
Produksjonselektronikarfaget
Romteknologi
Signalmontørfaget
Tavlemontørfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
Togelektrikarfaget
Viklar- og transformatormontørfaget
Viklarfaget

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. semester.

 eller

Du skal dokumentere:

Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over).

Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass
Du finn meir info om dette her (under realkompetanse)

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskule. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

 

Meir informasjon om utdanninga

Studieplan

Studiestad Førde

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om økonomistyring, marknadsarbeid og organisering og leiing av ei bedrift
 • kan gjere greie for metodar for driftsanalysar og feildiagnostisering i elektriske og elektroniske nett
 • har kunnskap om elektrotekniske teoriar
 • har kunnskap om helse, miljø og tryggleik ved drift, tilsyn og feilretting av elektriske anlegg
 • har kunnskap om terminologi, elektromagnetisk teori og elektriske måleverktøy som vert nytta ved arbeid på elektriske og elektroniske nett
 • har kunnskap om krav til dokumentasjon og relevant regelverk for arbeid innan elkraft, som t.d. «Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr»
 • har kunnskap om kraftproduksjon, distribusjon, installasjon og tilhøyrande elektriske styresystem
 • har innsikt i og kan oppdatere sin kunnskap rundt sentrale omgrep og teoriar som brukast innan elkraft
 • har kunnskap om kraftbransjens historiske utvikling og påverknad på samfunnet
 • har kunnskap om framtidsutsikter innan elkraft og kan finne fram, bruke og oppdatere kunnskapen innan elkraft

 

Ferdigheiter

Studenten:

 • kan vurdere organisering og leiing av ei bedrift i samanheng med fagleg arbeid og utføre marknadsarbeid
 • kan gjere greie for val av elektrotekniske komponentar og system innanfor elektriske installasjonar, kraftproduksjon og distribusjon
 • kan løyse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillingar innan elektroteknikk, elektriske og elektroniske installasjonar, og kraftproduksjon og distribusjon
 • kan finne, bruke og vise til relevant informasjon, datablad og fagstoff innan elektrotekniske, elektriske og elektroniske installasjonar, kraftproduksjon og –distribusjon
 • kan utføre kartlegging og dokumentasjon knytt til elektriske og elektroniske installasjonar, kraftproduksjon og –distribusjon og kan identifisere elektrotekniske problemstillingar i samband med dette arbeidet
 • kan kartlegge daglege situasjonar og problemstillingar innan elektriske og elektroniske installasjonar, kraftproduksjon og –distribusjon og samtidig vere ansvarleg for eigen og andre sin tryggleik
 • kan gjere greie for samspel mellom elektrotekniske komponentar og bruk av desse

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • forstår kraftbransjens samfunnsansvar og miljøutfordringar ved bruk og utvikling av naturressursar
 • kan planleggje og prosjektere elektrotekniske og elektriske anlegg i samsvar med gjeldande forskrifter utarbeida av DSB og NKOM.
 • kan førestå drift og vedlikehald av elektriske anlegg.
 • kan utføre påliteleg arbeid slik at verken elektriske anlegg eller produkt fører til fare for liv, helse, miljø og materielle verdiar.
 • kan utføre elektroteknisk arbeid og spesifisere og risikovurdere arbeidet i samsvar med kunden sin spesifikasjon
 • kan samarbeide med fagfolk innan eige fagfelt og andre fagdisiplinar
 • kan delta i elektrofaglege fora og utveksle synspunkt på kvalitetsheving av praksis.
 • kan bidra til å utvikle kvalitetssystem og prosedyrar innan eige fagfelt
 • kan brukast som mellomledd mellom leiarar og arbeidarar ved å bruke praktisk bakgrunn og teoretiske kunnskapar
 • kan brukast som mellomledd mellom praktisk fagfelt og teoretisk fagfelt