Klassisk bygningshåndverk og restaurering - Nordnes Bergen

bildet---klassisk-bygningsh-hfk-1005281.jpg

Har du lyst å lære klassiske handverksteknikkar innan snikkar og tømrarfaget så er dette studiet for deg.

Utdanninga startar nytt kull i 2023.

Etter fullført studium vil studentane vere kvalifisert til arbeid i bedrifter innan byggenæringa som driv med restaurerings- og vernearbeid også på museum eller andre institusjonar eller bedrifter der slikt arbeid er ein del av verksemda. Utdanninga kvalifiserer til utføring og leiing av arbeid som omfattar tilstandsbeskrivingar, planlegging og utføring av restaurerings/rehabiliteringsoppdrag i privat og offentleg regi. Utdanninga rettar seg også mot dei som arbeider med opplæring av elevar i vidaregåande skole, lærlingar og arbeid i museumssektoren og i kulturvernarbeidet i kommunesektoren.

Praktisk informasjon om utdanninga

Fagskulen tilbyr eit toårig nettbasert studium i Klassisk bygningshåndverk og restaurering. Dette svarar til 1 år på fulltid og gir 60 studiepoeng.

Studiet er planlagt gjennomført med 6 vekesamlingar kvart skoleår pluss eksamensdagar. I tillegg kjem nettundervisning mellom samlingane. Samlingane vil innehalde mykje praktiske øvingar gjennom arbeid i skogen, på verkstad og på byggeplass. Deler av undervisninga er knytt til bedriftsbesøk og demonstrasjonar i restaureringsarbeid. Mellom samlingane blir ulike former for nettundervisning brukt.

Opptakskrav

Du kan søkje studieplass på grunnlag av:

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev.

Relevante fagbrev er:

Bøkkarfaget
Limtreproduksjon
Møbelsnikkarfaget
Orgelbyggjar
Trebåtbyggjarfaget
Tredreiarfaget
Treduodjifaget
Trelastfaget
Treskjerarfaget
Trevare- og bygginnreiingsfaget
Tømrarfag


NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. semster.

eller

Du skal dokumentere:

Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over).

Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass
Du finn meir info om dette her (under realkompetanse)

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskule. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

 

Meir informasjon om utdanninga

Studieplan

Gjennomføringsplan deltid

Studiestad Nordnes Bergen

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om den historiske utviklingen innen håndverk, med vekt på hvordan arbeidsformer, teknologi og ferdige produkter ble utviklet og endret seg som en del av det klassiske bygningshåndverket.
 • har kunnskap om betydning av kulturvernet og dets historiske utvikling
 • har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som brukes innenfor bygningsvern og restaurering
 • har kunnskap om lover, forskrifter, internasjonale konvensjoner samt nasjonale føringer og retningslinjer innenfor bygningsvernet
 • kjenner måten tradisjonelle bygningsteknikker utføres på og hvordan disse og aktuelt materiale brukes i restaurerings- eller vernesammenheng
 • har praktisk og teoretisk kunnskap om hvordan trevirke velges ut som materiale for videre bearbeiding og hvordan materiale måles og merkes
 • har kunnskap om hvordan tømmer deles for å utnytte materialet best mulig til videre bruk

 

Ferdigheiter

Studenten

 • kan bruke kunnskap om forholdet mellom tradisjonell materialbruk og arbeidsteknikk i utføringen av restaurering og bygningsoppdrag
 • kan utføre noen grunnleggende tradisjonelle bygningsteknikker
 • kan stå for utvalg og bearbeiding av virke til skurd og framstille videre materiale med bruk av klassisk verktøy, arbeidsprosess og teknologi
 • kan velge ut og bruke egnet verktøy under de ulike trinnene i materialbearbeidingen
 • kan bruke ulike metoder for måling og merking
 • kan kartlegge og identifisere relevante problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak ved restaureringsarbeid
 • kan oppdatere sin faglige kompetanse innenfor bygningsvern og restaurering med faglitteratur, teknisk dokumentasjon og relevante fora innenfor bransjen

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over fagets historie og innhold, sammen med andre fagutøvere
 • har tilegnet seg en grunnleggende forståelse for sammenhengen mellom utføringen av tradisjonelle bygningsteknikker, hvilke bygningstyper disse benyttes på, og hvordan bruken av bygningsteknikker og aktuelt materiale er en del av restaurerings- og vernevirksomheten
 • har utviklet etisk bevissthet overfor klassisk bygningshåndverk og restaurering
 • kan utvikle gode løsninger for utførelsen av arbeid på ulike bygningstyper overfor oppdragsgivere