Maskinteknikk - Nordnes Bergen

Illustrasjonsbildet Maskinteknikk

Maskinteknikk er ein spennande utdanning innanfor eit fagområde med stor etterspurnad for fagskoleingeniørar. Utdanninga kvalifiserer til stillingar både innanfor privat og offentleg sektor og ein vil få eit godt fundament i prosjekt- og kvalitetsstyring, tilverkings- og konstruksjonsteknikk. Etter fullført studium vil ein vere i stand til å kunne planleggje, leie og kontrollere eigne og andre sine arbeidsoppgåver. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Nordnes i Bergen.

For studieåret 2022-23 kan du søkje studieplass ved denne utdanninga som heiltidstudium og som nettbasert studium.
Søk studieplass på Samordna Opptak. 
Sjå informasjon om studieavgift for nettbaserte utdanningar under kostnader.

Praktisk informasjon om utdanninga

Studiet er på 120 studiepoeng, som svarer til to år på fulltid. Fagskulen tilbyr eit toårig heiltidsstudium og treårig nettbasert studium i fordjuping maskinteknikk ved studiestad Nordnes.
For nettbasert studium blir det 6 vekesamlingar kvart skoleår pluss eksamensdagar, i tillegg til nettundervisning mellom samlingane.

Opptakskrav

Du kan søkje studieplass på grunnlag av:

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev.

Relevante fagbrev er:

Aluminiumskonstruksjonsfaget
Anleggsmaskinmekanikarfaget
Anleggsrøyrleggjarfaget
Automatiseringsfaget
Bilfaget, lette kjøretøy
Bilfaget, tunge kjøretøy
Billakkerarfaget
Bilskadefaget
Bokbinderfaget
Boreoperatørfaget
Brønnfaget, elektriske kabeloperasjonar
Brønnfaget, havbunnsinstallasjonar
Brønnfaget, kveilerøroperasjonar
Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjonar
Brønnfaget, sementering
Chassispåbyggjarfaget
CNC-maskineringsfaget
Dimensjonskontrollfaget
Finmekanikarfaget
Fjernstyrte undervassoperasjonar
Gjørtlarfaget
Hjulutrustningsfaget
Industriell matproduksjon
Industriell overflatebehandling
Industrimekanikarfaget
Industrimontørfaget
Industrioppmålingsfaget
Industrirøyrleggjarfaget
Komposittbåtbyggjarfaget
Kran- og løfteoperasjonsfaget
Landbruksmaskinmekanikarfaget
Låsesmedfaget
Maritim innredning
Matrosfaget
Motormannfaget
Motormekanikarfaget
Motorsykkelfaget
NDT-kontrollørfaget
Plastmekanikarfaget
Platearbeiderfaget
Polymerkomposittfaget
Produksjonsteknikkfaget
Reservedelsfaget
Røyrleggjarfaget
Smedfaget
Støperifaget
Sveisefaget
Termoplastfaget
Ventilasjons- og blekkslagarfaget
Verktøymakarfaget

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. semester.

eller

Du skal dokumentere:

Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over).

Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass
Du finn meir info om dette her (under realkompetanse)

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskule. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

 

Meir informasjon om utdanninga

Studieplan

Gjennomføringsplan heiltid

Gjennomføringsplan deltid

Studiestad Nordnes Bergen

Bokliste Maskinteknikk 2022

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om begreper som nyttes innen maskinteknikk, beregningsmodeller, konstruksjonsverktøy og –teknikker, produksjonsteknikker, -utstyr og -prosesser som benyttes for å utvikle produkter innen mekanisk industri og petroleumsindustrien
 • har kunnskap om vedlikeholdsstrategier
 • har kunnskap om økonomistyring, organisasjon og ledelse samt markedsføringsledelse
 • har kunnskap om prosjekt- og kvalitetsstyring
 • har kunnskap om generelle prinsipper innen logistikk og produksjonsflyt
 • kan vurdere eget arbeid i henhold til normer, standarder, lover og forskrifter som gjelder for maskintekniske installasjoner og om nødvendige miljømessige hensyn er ivaretatt
 • har kunnskap om mekanisk industri og de ulike yrkesfelt innenfor denne industrien
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innen mekanisk industri med litteratur og relevante fora innenfor bransjen, slik at en kan holde seg faglige oppdatert
 • kjenner til den mekaniske industriens historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt, spesielt med tanke på maskinteknikk
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen mekanisk industri og maskinteknikk

 

Ferdigheiter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for valg av konstruksjonsverktøy, løsninger, komponenter og produksjonsprosesser som benyttes i konstruksjonsarbeid i maskinteknikkfaget
 • kan gjøre rede for valg av vedlikeholdsstrategi
 • kan gjøre rede for valg av metoder og prinsipper innen prosjektplanlegging, prosjektstyring, logistikk og produksjonsflyt
 • kan reflektere over tekniske og miljømessige aspekter ved sin faglige utøvelse og under veiledning forbedre og videreutvikle løsningene
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff knyttet til maskinteknikk og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling
 • kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger innenfor konstruksjon og produksjon av maskintekniske produkter og behov for iverksetting av tiltak
 • kan vurdere bedriftens økonomiske situasjon, markeds- og ledelsesutfordringer, og treffe hensiktsmessige og begrunnede valg

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge, prosjektere og gjennomføre maskintekniske arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker eller leder i gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer for miljø og kvalitet som gjelder nasjonalt og internasjonalt
 • kan utføre arbeid etter bedriftens og/eller oppdragsgivers behov
 • kan bygge relasjoner med fagfeller innen maskinteknikk og på tvers av fag som logistikk, vedlikehold og kvalitetssikring, petroleumsteknologi og ledelsesfag, samt med eksterne målgrupper som myndigheter og kommunale instanser ved å opprette og utvikle team og nettverk
 • kan utveksle synspunkter på maskintekniske problemstillinger med andre med bakgrunn innenfor maskinteknikkbransjen og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
 • kan bidra til organisasjonsutvikling ved å følge med på ny teknologi innen maskinteknikkfaget som kan føre til nyskapning og innovasjon