Maskinteknikk med ISO-fag - Stord

Maskinteknikk med iso

Ei spennande utdanning innanfor eit fagområde med stor etterspurnad for fagskuleingeniørar. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Stord.

For studieåret 2022-23 kan du søkje studieplass ved denne utdanninga som heiltidstudium.
Søk studieplass på Samordna Opptak. 

Som fagskuleingeniør med fordjuping i maskinteknikk med ISO-fag er du kvalifisert for stillingar som konstruktør, arbeidsleiar, driftsleiar, vedlikehaldsleiar eller til å starte eiga bedrift. Fullført studium kan også bli brukt i en Bachelorgrad ved enkelte høgskular.

Praktisk informasjon om utdanninga

Studiet er på 120 studiepoeng, som svarer til to år på fulltid. På studiestad Stord tilbyr vi eit toårig samlingsbasert heiltidsstudium. Da er det samling frå måndag til fredag kvar tredje veke, så kan ein jobbe ved sida av studia. Samlingane på skulen vil innehalde mykje praktisk arbeid, bedriftsbesøk og demonstrasjonar.

Opptakskrav

Du kan søkje studieplass på grunnlag av:

Relevante fagbrev er:

Kran- og lyfteoperasjonsfaget
Målarfaget
CNC-maskineringsfaget
Industriell overflatebehandling
Industrimekanikarfaget
Industrimålarfaget
Industrisnekkerfaget
Industrisømfaget
Isolatørfaget
Maritim innredning
NDT-kontrollørfaget
Platearbeiderfaget
Produksjonsteknikkfaget
Stillasbyggjarfaget
Ventilasjons- og blikkenslagerfaget

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. semester.

eller

Du skal dokumentere:

Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over).

Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass
Du finn meir info om dette her (under realkompetanse)

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskule. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

 

Meir informasjon om utdanninga

Studieplan

Studiestad Stord

Bokliste for Maskin M/ISO 2022

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om begreper som nyttes innen maskinteknikk, beregningsmodeller, konstruksjonsverktøy og –teknikker, produksjonsteknikker, -utstyr og -prosesser som benyttes for å utvikle produkter innen mekanisk industri og petroleumsindustrien
 • har kunnskap om vedlikeholdsstrategier
 • har kunnskap om økonomistyring, organisasjon og ledelse samt markedsføringsledelse
 • har kunnskap om prosjekt- og kvalitetsstyring
 • har kunnskap om generelle prinsipper innen logistikk og produksjonsflyt
 • kan vurdere eget arbeid i henhold til normer, standarder, lover og forskrifter som gjelder for maskintekniske installasjoner og om nødvendige miljømessige hensyn er ivaretatt
 • har kunnskap om mekanisk industri og de ulike yrkesfelt innenfor denne industrien
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innen mekanisk industri med litteratur og relevante fora innenfor bransjen, slik at en kan holde seg faglige oppdatert
 • kjenner til den mekaniske industriens historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt, spesielt med tanke på maskinteknikk
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen mekanisk industri og maskinteknikk

 

Ferdigheiter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for valg av konstruksjonsverktøy, løsninger, komponenter og produksjonsprosesser som benyttes i konstruksjonsarbeid i maskinteknikkfaget
 • kan gjøre rede for valg av vedlikeholdsstrategi
 • kan gjøre rede for valg av metoder og prinsipper innen prosjektplanlegging, prosjektstyring, logistikk og produksjonsflyt
 • kan reflektere over tekniske og miljømessige aspekter ved sin faglige utøvelse og under veiledning forbedre og videreutvikle løsningene
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff knyttet til maskinteknikk og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling
 • kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger innenfor konstruksjon og produksjon av maskintekniske produkter og behov for iverksetting av tiltak
 • kan vurdere bedriftens økonomiske situasjon, markeds- og ledelsesutfordringer, og treffe hensiktsmessige og begrunnede val

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge, prosjektere og gjennomføre maskintekniske arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker eller leder i gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer for miljø og kvalitet som gjelder nasjonalt og internasjonalt
 • kan utføre arbeid etter bedriftens og/eller oppdragsgivers behov
 • kan bygge relasjoner med fagfeller innen maskinteknikk og på tvers av fag som logistikk, vedlikehold og kvalitetssikring, petroleumsteknologi og ledelsesfag, samt med eksterne målgrupper som myndigheter og kommunale instanser ved å opprette og utvikle team og nettverk
 • kan utveksle synspunkter på maskintekniske problemstillinger med andre med bakgrunn innenfor maskinteknikkbransjen og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
 • kan bidra til organisasjonsutvikling ved å følge med på ny teknologi innen maskinteknikkfaget som kan føre til nyskapning og innovasjon