Hopp til hovedinnhold

Maskinteknikk er ein spennande utdanning innanfor eit fagområde med stor etterspurnad for fagskoleingeniørar. Utdanninga kvalifiserer til stillingar både innanfor privat og offentleg sektor og ein vil få eit godt fundament i prosjekt- og kvalitetsstyring, tilverkings- og konstruksjonsteknikk. Etter fullført studium vil ein vere i stand til å kunne planleggje, leie og kontrollere eigne og andre sine arbeidsoppgåver.

Det er ikkje planlagt oppstart av nytt kull hausten 2023.

Studiestad: Stord
Utdanningsform:
Samlingsbasert
Studiepoeng:
120

Praktisk informasjon om utdanninga

Studiet er på 120 studiepoeng, som svarer til to år på fulltid. På studiestad Stord tilbyr vi et toårig samlingsbasert heiltidsstudium. Da er det samling frå måndag til fredag kvar tredje veke, så kan ein jobbe ved sida av studiane. Samlingane på skulen vil innehalde mykje praktisk arbeid, bedriftsbesøk og demonstrasjonar.

 

Du kan søkje opptak på grunnlag av:

1: Fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev.

Relevante fagbrev er:

Aluminiumskonstruksjonsfaget
Anleggsmaskinmekanikarfaget
Anleggsrøyrleggjarfaget
Automatiseringsfaget
Bilfaget, lette kjøretøy
Bilfaget, tunge kjøretøy
Billakkerarfaget
Bilskadefaget
Bokbinderfaget
Boreoperatørfaget
Brønnfaget, elektriske kabeloperasjonar
Brønnfaget, havbunnsinstallasjonar
Brønnfaget, kveilerøroperasjonar
Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjonar
Brønnfaget, sementering
Chassispåbyggjarfaget
CNC-maskineringsfaget
Dimensjonskontrollfaget
Finmekanikarfaget
Fjernstyrte undervassoperasjonar
Gjørtlarfaget
Hjulutrustningsfaget
Industriell overflatebehandling
Industrimekanikarfaget
Industrimontørfaget
Industrioppmålingsfaget
Industrirøyrleggjarfaget
Komposittbåtbyggjarfaget
Kran- og løfteoperasjonsfaget
Landbruksmaskinmekanikarfaget
Låsesmedfaget

Maritim Innredning

Matrosfaget

Motormannfaget

Motormekanikarfaget
Motorsykkelfaget
NDT-kontrollørfaget
Plastmekanikarfaget
Platearbeiderfaget
Polymerkomposittfaget
Produksjonsteknikkfaget
Reservedelsfaget
Røyrleggjarfaget
Smedfaget
Støperifaget
Sveisefaget
Termoplastfaget
Ventilasjons- og blekkslagarfaget
Verktøymakarfaget

 

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. semester.

2: Realkompetanse

Dersom du ikkje har fagbrev, men lang relevant erfaring, kan du søkje opptak på bakgrunn av realkompetanse:

Du skal dokumentere:

Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over).

Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass
Du finn meir info om dette her (under realkompetanse)

3: Utdanning frå eit anna land

Dersom du har utdanning frå eit anna land gjeld følgjande:

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskule. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

Søk studieplass på Samordna Opptak.