Maskinteknikk er ein spennande utdanning innanfor eit fagområde med stor etterspurnad for fagskoleingeniørar. Utdanninga kvalifiserer til stillingar både innanfor privat og offentleg sektor og ein vil få eit godt fundament i prosjekt- og kvalitetsstyring, tilverkings- og konstruksjonsteknikk. Etter fullført studium vil ein vere i stand til å kunne planleggje, leie og kontrollere eigne og andre sine arbeidsoppgåver. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Førde.

For studieåret 2022-23 kan du søkje studieplass ved denne utdanninga som heiltidstudium og som nettbasert studium.
Søk studieplass på Samordna Opptak. 
Sjå informasjon om studieavgift for nettbaserte utdanningar under kostnader.

Utdanninga passer for/målgruppe

Utdanninga passar spesielt godt for deg som har gått mekanisk linje (TIP) på vgs, (tidlegare yrkesskulen), eller som har arbeidd innanfor ulike mekaniske fag, og som no ynskjer meir formell kompetanse.

Etterspurnaden etter arbeidskraft med teknisk bakgrunn frå fagskule er allereie stor og er forventa og auke ytterlegare i dei nærmaste åra, p.g.a. stort underskot av denne type arbeidskraft.

Praktisk informasjon om utdanninga

Dette studiet er to-årig samlingsbasert over tre år.

Gjennomføringsmodell for kvart skuleår samlingsbasert er slik:
Tre fysiske samlingar. Fire undervisningsdagar pr. samling. Åtte timar undervisning pr. dag.

Seks nettsamlingar. To undervisningsdagar pr. samling. Sju timar undervisning pr. dag.

Opptakskrav

Du kan søkje studieplass på grunnlag av:

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev.

Relevante fagbrev er:

Aluminiumskonstruksjonsfaget
Anleggsmaskinmekanikarfaget
Billakkerarfaget
Bilfaget, lette kjøretøy
Bilskadefaget
Bilfaget, tunge kjøretøy
Chassispåbyggerfaget
CNC-maskineringsfaget
Dimensjonskontrollfaget
Finmekanikarfaget
Gjenvinningsfaget
Grafisk produksjonsteknikk
Hjulutrustningsfaget
Industrimekanikarfaget
Industrimontørfaget
Industrioppmålingsfaget
Industriell overflatebehandling
Industrirøyrleggjarfaget
Industrisømfaget
Industrisnekkerfaget
Chassispåbyggjarfaget
Kjemiprosessfaget
Kran- og løfteoperasjonsfaget
Laboratoriefaget
Landbruksmaskinmekanikarfaget
Låsesmedfaget
Maritim innredning
Motormekanikarfaget
Modellbyggjarfaget
Motormannfaget
Motorsykkelfaget
NDT-kontrollørfaget
Platearbeiderfaget
Plastmekanikarfaget
Polymerkomposittfaget
Produksjonsteknikkfaget
Reservedelsfaget
Støperifaget
Sveisefaget
Termoplastfaget
Verktøymakarfaget

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. semester.

eller

Du skal dokumentere:

Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over).

Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass
Du finn meir info om dette her (under realkompetanse)

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskule. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

 

Meir informasjon om utdanninga

Studieplan

Studiestad Førde

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om vedlikehaldsrutinar, konstruksjon, berekning, termodynamikk og automasjonsprosessar innanfor maskinteknikk
 • kan vurdere eige arbeid i høve til gjeldande normer, standardar og krav innan maskinteknikk
 • har kunnskap om materialomforming og energi- og produksjonsprosessar generelt og kan dermed arbeide i ei rekkje ulike bransjar
 • kan oppdatere dei yrkesfaglege kunnskapane sine innan maskinteknikk
 • kjenner til teknikk og industriell produksjon si historie, tradisjonar, eigenart og plass i samfunnet

 

Ferdigheiter

Studenten:

 • kan gjere greie for sine faglege val innanfor gjeldande standardar, direktiv, normer og føreskrifter
 • kan konstruere, visualisere og utarbeide produksjonsunderlag tilpassa ulikt produksjonsutstyr
 • kan planlegge og utføre arbeidet etter bransje- og myndigheitskrav, kvalitetssikringssystem/HMT og slik ivareta eigen og andre sin tryggleik
 • kan reflektere over eige fagleg arbeid enten det gjeld planlegging, produksjon eller dokumentasjon, og kan justere dette under rettleiing
 • kan finne, vise til og vurdere informasjon og fagstoff med maskinteknisk relevans
 • kan kartlegge og identifisere problemstillingar, og sette i verk tiltak i eit maskinteknisk system

 

Generell kunnskap

Studenten:

 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgåver på maskinteknisk anlegg, åleine eller i team/gruppe, innanfor gjeldande føreskrifter og normer, i tråd med etiske krav og retningslinjer, og ut frå eit miljøperspektiv
 • kan arbeide i team som har ansvar for dokumentasjon, tryggleik, kvalitet, økonomi og teknikk i fleire fag
 • kan bygge relasjonar med fagfolk frå andre bransjar og andre eksterne grupper
 • kan utveksle synspunkt med andre som har maskinteknisk bakgrunn og delta i diskusjonar om utvikling av god praksis og leiing
 • kan bidra til utvikling av organisasjonen saman med under- og overordna personale, og med samarbeidande bransjar