Prosessteknikk - Nordnes Bergen

Prosess illustrasjonsbildet

I store deler av industrien, både landbaserte og offshore, er behovet for fagskoleingeniørar med prosessfagleg kompetanse stort. Alt frå den daglege drift og vedlikehald av prosess anlegg til utvikling og forsking på dette fagområde inngår i kvardagen til ein prosessteknikar. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Nordnes i Bergen.

For studieåret 2022-23 kan du søkje studieplass ved denne utdanninga som nettbasert studium.
Søk studieplass på Samordna Opptak. 
Sjå informasjon om studieavgift for nettbaserte utdanningar under kostnader.

Behovet for fagskuleingeniørar med prosessfagleg kompetanse er aukande i store delar av industrien, både on- og offshore. Dei viktigaste arbeidsområda for ein fagskuleingeniør frå kjemi/prosess er i første rekkje innan prosessindustri, kjemi- og næringsmiddelindustri på land og offshore. Utdanninga kvalifiserer til stillingar i privat og offentleg sektor. Fagskuleingeniørar med fordjuping i prosess er kvalifisert for stillingar som førstelinjeleiarar, arbeidsleiarar, drifts assistentar, skiftleiare, tekniske assistentar, vedlikehaldsleiar og inspektør.

Praktisk informasjon om utdanninga

Studiet er på 120 studiepoeng, som svarer til to år på fulltid. Fagskulen tilbyr eit toårig heiltidsstudium og treårig nettbasert studium i fordjuping prosessteknikk ved studiestad Nordnes.
For nettbasert studium blir det 6 vekesamlingar kvart skuleår pluss eksamensdagar, i tillegg til nettundervisning mellom samlingane. Mellom samlingane blir ulike former for nettundervisning brukt.

Opptakskrav

Du kan søkje studieplass på grunnlag av:

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev. 

Relevante fagbrev er:

Automatiseringsfaget
Boreoperatørfaget
Brønnfaget, elektriske kabeloperasjonar
Brønnfaget, havbunnsinstallasjonar
Brønnfaget, komplettering
Brønnfaget, kveilerøroperasjonar
Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjonar
Brønnfaget, sementering
Elektrikarfaget
Energioperatørfaget
Gjenvinningsfaget
Grafisk produksjonsteknikk
Industriell matproduksjon
Industriell overflatebehandling
Industriell skotøyproduksjon
Industrimekanikarfaget
Industrimontørfaget
Industrimålarfaget
Industrirøyrleggjarfaget
Industritekstilfaget, farging, trykking og etterbehandling
Industritekstilfaget, fiskeredskap
Industritekstilfaget, garnframstilling
Industritekstilfaget, trikotasje
Industritekstilfaget, veving
Kjemiprosessfaget
Kran- og løfteoperasjonsfaget
Laboratoriefaget
NDT-kontrollørfaget
Platearbeidarfaget
Polymerkomposittfaget
Produksjonsteknikkfaget
Støperifaget
Sveisefaget
Tekstilrensfaget
Termoplastfaget
Trykkerfaget
Vaskerifaget

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. semester.

eller

Du skal dokumentere:

Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over).

Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass
Du finn meir info om dette her (under realkompetanse)

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskule. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

 

Meir informasjon om utdanninga

Studieplan

Gjennomføringsplan

Studiestad Nordnes Bergen

Bokliste Prosessteknikk 2022

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om kjemiske og fysikalske prosesser som skjer ved fremstilling av produkter; fra råvare til ferdig produkt
 • har kunnskap om prosessteknikker, som rensing, analyse og transport innenfor det prosesskjemiske anlegget
 • har kunnskap om prosesser og prosesskjemiske maskiner som er nødvendig for å gjennomføre kjemiske reaksjoner
 • har kunnskap om instrumenter for måling, styring og regulering av driftsparametere i et kjemisk anlegg
 • har kunnskap om kjemiske produkters livsløp og den miljømessige konsekvensen ved fremstilling, bruk og avhending
 • har kunnskap om eksponeringsfaktorer i prosessindustrien og de vanligste risikoreduserende tiltak
 • har kunnskap om økonomistyring, organisasjon og ledelse samt markedsføringsledelse
 • har kunnskap om nyskaping, etablering, ledelse og drift av virksomheter innenfor prosessindustrien
 • kan vurdere og sikre at alle trinn i prosessen utføres i henhold til lover som gjelder for prosessindustrien, samt for helse, miljø og sikkerhet (HMS), og tilhørende forskrifter, samt nasjonale og internasjonale standarder innen prosessindustrien
 • har kunnskap om prosessindustrien og kjennskap til yrkesfeltet, samt kjennskap til samarbeid med andre yrkesfelt, som petroleums- og næringsmiddelindustrien
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innen prosessindustrien
 • kjenner til prosessindustriens historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet
 • har innsikt i egne utviklingsmulighetr innen prosessindustrien

 

Ferdigheiter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for sine faglige valg når en skal sette prosessystemer i drift, på grunnlag av teorier, beregninger og utstyrsforståelse
 • kan drive intern og ekstern opplæring
 • kan bidra til nyskaping, etablering, ledelse og drift av virksomheter innen prosessindustrien gjennom å reflektere over egen praksis
 • kan reflektere over prosessen som helhet og kan justere den faglige utøvelsen under veiledning
 • kan vurdere bedriftens økonomiske situasjon, markeds- og ledelsesutfordringer, og treffe hensiktsmessige og begrunnede valg
 • kan finne og henvise til prosessteknisk informasjon og vurdere relevansen for en prosessfaglig problemstilling
 • kan kartlegge prosesskjemiske og -industrielle situasjoner og identifisere problemstillinger knyttet til parametere i prosessen ved å utarbeide og følge opp systemer for kvalitet (KS) og helse, miljø og sikkerhet (HMS), og ved behov iverksette tiltak

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre kjemiske beregninger, analyser og prosesstekniske arbeidsoppgaver og prosjekter alene, og som deltaker i gruppe i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan utføre sitt arbeid på en teknisk, sikkerhetsmessig og økonomisk forsvarlig måte etter kunders behov
 • kan bygge relasjoner med fagfeller innen prosessfaget, samt med eksterne målgrupper i petroleums- og næringsmiddelindustrien og virksomheter med kjemisk og prosessteknisk kompetanse
 • kan utveksle synspunkter med andre som har praktisk og teoretisk bakgrunn innenfor prosessbransjen og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
 • kan bidra til organisasjonsutvikling