Robotteknologi og digital produksjon i industrien - Nordnes Bergen

cp fabrikk nettside2022.jpg

Industrien har behov for personell med praktisk kompetanse kombinert med teoretisk kunnskap. Den raske endringen og digitaliseringen i samfunnet og industrien har skapt et nytt behov for studier som kombinerer en praktisk utdanning med en relevant og oppdatert teoretisk påbygning. I tillegg trengs digital endringskompetanse.

For studieåret 2022-23 kan du søkje studieplass ved denne utdanninga som nettbasert studium.
Søk studieplass på Samordna Opptak. 
Sjå informasjon om studieavgift for nettbaserte utdanningar under kostnader.

Utdanninga passer for/målgruppe

Studiet fokuserer på ny teknologi som industrien ønskjar å ta i bruk. Hovedfokuset er på robotteknologi brukt saman med intelligente digitale løsningar i industrien. Smart sensorteknologi, skytjenester og datasikkerhet er andre fokusområder.

Etter studiet vil ein vere kvalifisert til å søke stillingar i følgjande bransjar: kjemisk-, mekanisk-, farmasøytisk- og næringsmiddelindustri samt oljeverksemd, logistikk og lagersystem.

Praktisk informasjon om utdanninga

Studiet er på 120 studiepoeng, som svarer til to år på fulltid. Fagskulen tilbyr eit treårig nettbasert studium i Robotteknologi og digital produksjon i industrien.

For nettbasert studium blir det 6 vekesamlingar kvart skoleår pluss eksamensdagar, i tillegg til nettundervisning mellom samlingane. Samlingane på skulen vil innehalde mykje praktisk arbeid, bedriftsbesøk og demonstrasjonar. Mellom samlingane blir ulike former for nettundervisning brukt. 

Opptakskrav

Du kan søkje studieplass på grunnlag av:

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev. 

Relevante fagbrev er:

 • Aluminiumskonstruksjonsfaget  
 • Anleggsmaskinmekanikerfaget  
 • Automatiseringsfaget  
 • CNC-maskineringsfaget  
 • Dataelektronikerfaget
 • Dimensjonskontrollfaget  
 • Elektrikerfaget
 • Elektroreparatørfaget
 • Energimontørfaget
 • Energioperatørfaget
 • Finmekanikerfaget  
 • Grafisk produksjonsteknikk  
 • Heismontørfaget
 • Industriell matproduksjon  
 • Industriell overflatebehandling  
 • Industrimekanikerfaget  
 • Industrimontørfaget  
 • Industrioppmålingsfaget 
 • Industrisnekkerfaget  
 • Industrisømfaget  
 • Industritekstilfaget trikotasje  
 • Industritekstilfaget veving  
 • Modellbyggerfaget  
 • Motormekanikerfaget  
 • NDT-kontrollørfaget  
 • Plastmekanikerfaget  
 • Platearbeiderfaget  
 • Polymerkomposittfaget 
 • Produksjonselektronikerfaget
 • Produksjonsteknikkfaget  
 • Serigrafifaget  
 • Signalmontørfaget   
 • Støperifaget  
 • Sveisefaget  
 • Tavlemontørfaget
 • Telekommunikasjonsmontørfaget   
 • Trykkerfaget  
 • Verktøymakerfaget  
 • Viklerfaget

 

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. semester.

eller

Du skal dokumentere:

Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over).

Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass
Du finn meir info om dette her (under realkompetanse)

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskule. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

 

Meir informasjon om utdanninga

Studieplan

Gjennomføringsplan

Studiestad Nordnes Bergen

Bokliste 2022

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om igangsetting, drift og vedlikehold av roboter, digital produksjon, additiv tilvirkning og automatiserte anlegg med robot- og CNC-celler (machine tending)
 • har kunnskap om prosjektstyring og kvalitetsstyring samt HMS
 • har kunnskap om generell logistikk og produksjonsflyt knyttet til eget fagområde
 • kan vurdere eget arbeid og planlegge vedlikeholdsarbeid i henhold til normer, standarder, lover, forskrifter og teknisk dokumentasjon
 • har kunnskap om kalibrering og etablering av sporbarhet i målinger
 • har kjennskap til yrkesfaglige kunnskaper innenfor robotisering og smartproduksjon med faglitteratur, teknisk dokumentasjon og relevante fora innenfor bransjen
 • har kjennskap til historien og verkstedsbransjens tradisjoner innen produksjon og robotteknologi, og dets egenart og plass i samfunnet loklt, nasjonalt og internasjonalt

 

Ferdigheiter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for sine faglige valg av konstruksjonsverktøy, løsninger, komponenter og produksjonsprosesser som benyttes innen fagområdet, både de mekaniske og de automatiserte delene av anleggene
 • kan gjennomføre vedlikeholdsarbeid innenfor robotisering og produksjon, og gjøre rede for valg av vedlikeholdsstrategi
 • kan gjøre rede for valg av metoder og prinsipper innen prosjektplanlegging, prosjektstyring, logistikk og produksjonsflyt
 • kan gjøre rede for det måletekniske fundamentet, vurdere og kvalitetssikre målesystemer, usikkerhetsberegninger og behandle måleresultater
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse innen robotteknologi og produksjonsmaskiner, samt justere den ved behov for optimalisering av produksjon
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff knyttet til robotteknologi og produksjonslinjer, samt vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling
 • kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger innenfor konstruksjon og produksjon av bedriftens produkter og behov for iverksetting av tiltak i robot- og CNC-celler (machine tending)
 • kan gjøre rede for økonomistyring, organisasjoner, HR-funksjoner og ledelse samt markedsføring
 • kan vurdere bedriftens økonomiske situasjon, markeds- og ledelsesutfordringer, og treffe hensiktsmessige og begrunnede valg
 • kan sette opp en stikkprøveplan for en produksjon
 • kan holde seg faglig oppdatert og kan omstille seg, samt heve sin kompetanse i takt med den teknologiske utviklingen i bransjen

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • skal kunne planlegge, prosjektere, gjennomføre løsninger for enkeltstående roboter og produksjonslinjer, i tråd med etiske krav og retningslinjer for miljø og kvalitet som gjelder nasjonalt og internasjonalt
 • skal kunne planlegge og utføre vedlikeholdsarbeid etter bedriftens og/eller oppdragsgivers behov
 • skal kunne bygge relasjoner med fagfeller innen produksjon og robotteknologi, på tvers av fag som elektro, automatisering, maskin og datateknikk, samt med eksterne målgrupper som myndigheter og kommunale instanser ved å opprette og utvikle team og nettverk
 • skal kunne utveksle synspunkter på problemstillinger innenfor produksjon og robotteknologi med andre med bakgrunn innenfor bransjen og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
 • skal kunne bidra til organisasjonsutvikling ved å følge med på ny teknologi som kan føre til nyskapning og innovasjon innen smartproduksjon