Korleis søkjer du?

logo samordna opptak

Du søkjer via www.samordnaopptak.no. Søknadsfrist 20. april kl.14:00. Søknadsportalen opnar 1. februar.

Nødvendig dokumentasjon må vere lasta opp saman med søknaden innan 20. april. På nettsidane våre finner du ei liste over kva dokumentasjonen du skal laste opp. Les meir her. Samordna opptak beskriv også kva dokumentasjon du skal laste opp mens du søkjer.

Har du spørsmål om utdanninga, ta gjerne kontakt med oss på fagskulenvestland@vlfk.no
Lurar du på korleis du søkjer i portalen, ta kontakt med Samordna opptak: sokerinfo@samordnaopptak.no

Opptakskrav:

Det generelle grunnlag for opptak er:

> fullført og greidd vidaregåande opplæring med relevant fagbrev/vitnemål,
eller
> realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde, i tillegg til kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram. Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass.

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om greidd prøve.

Kvar utdanning har ei liste over relevante fagbrev/vitnemål som kvalifiserer til opptak. Sjå sida til den aktuelle utdanninga som du er interessert i for å få vite om du har relevant fagbrev.

Realkompetanse

Jf. fagskoleforskrifta og fagskolelova er det mogleg å få opptak til studium ved Fagskolen Vestland utan fagbrev på bakgrunn av ein realkompetansevurdering.

Realkompetanse er dei samla kunnskapar og ferdigheitar som ein person har tileigna seg gjennom utdanning, løna eller uløna arbeid og anna erfaring.

Generelt er realkompetanse ei unntaksordning for deg som er 23 år eller eldre i søknadsåret, og som ikkje har relevant fagbrev eller yrkesvitnemål, jf. forskrift om opptak ved Fagskulen Vestland.

Dersom studiet har spesielle opptakskrav må desse krava vere dekt, også av deg som søkjer på bakgrunn av realkompetanse.

Generelle kriterium
Har du praksis og/eller utdanning som kan kompensere for opptakskravet til eit studium, kan du søkje opptak på grunnlag av realkompetanse. Du søkjer studieplass gjennom Samordna Opptak og vel realkompetanse som utdanningsbakgrunn.

Ved opptak på grunnlag av realkompetanse gjeld vurderinga av din realkompetanse berre for eit bestemt studium ved Fagskulen Vestland. Realkompetansen må vere relevant for det studiet du søkjer opptak til, og må gi deg dei nødvendige faglege føresetnadane for å gjennomføre det aktuelle studiet.

Når du søkjer, gjer vi ei individuell vurdering av dine kvalifikasjonar til det spesifikke studiet du søker om opptak til. For å få tilbod om studieplass må du dokumentere likeverdige ferdigheiter og kunnskapar som andre søkjarar som får tilbod om plass etter ordinære rangeringsreglar.

Fagskulen Vestland kan i særlege tilfelle be deg stille på intervju for å kunne vurdere kvalifikasjonane dine.

Har du utdanning frå land utanfor Norden må du fylle norskkravet for opptak, som er på nivå B2 for alle studia ved Fagskulen Vestland.

Kriterium for godkjenning av realkompetanse
Du må vere 23 år eller eldre i søknadsåret
Du manglar fag-/svennebrev, eller yrkesvitnemål
Du må dekke spesielle opptakskrav
Du må realkompetanse som svarar til læreplanmål i vidaregåede opplæring innan relevant programområde. Dette betyr at du skal vise en kompetanse som er sidestilt med kompetansen som søkjarar med fagbrev har.

Du må ha nødvendige kunnskapar i norsk, engelsk og matematikk for å kunne gjennomføre studiet. Kunnskapar i faga norsk, matematikk og engelsk blir særleg vektlagt.

Søkjarar utanfor Norden kan jf. opplæringslova § 3-4a søkje NOKUT om godkjenning av utanlandsk fag- og yrkesopplæring. Alternativt må ein dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i dei felles allmenne faga tilsvarande Vg1 og Vg2 i yrkesfaglege studieretningar. Sjå forskrift om opptak ved Fagskulen Vestland. Søkjarane må i tillegg dokumentere kunnskapar på nivå med B2 i «Test i Norsk – høyere nivå» (Bergenstesten) eller tilsvarande.

Rangering
Som realkompetansesøkjar blir din heilskaplege kompetanse vurdert av opptakskomiteen på bakgrunn av din dokumentasjon. For å få opptak er det krav om likeverdige ferdigheiter med søkjarar som får tilbod om opptak etter ordinære rangeringsreglar. Søkjarar med realkompetanse blir ikkje rangert med poengsum, men blir sidesilt med søkjarar med fagbrev.

Dokumentasjon
Utdanning må dokumenterast med vitnemål, kompetansebevis, årskursbevis, karakterutskrift eller liknande frå høgare utdanning, vidaregåande skule eller anna fagskole.

Arbeidserfaring må dokumenterast med arbeidsattest. Stillingsstørrelse og tidsrom må gå fram av attesten. Bruk kompetanseattest frå Kompetanse Norge.

Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til nivå frå vidaregåande skole kan dokumenterast gjennom realkompetansevurdering frå vaksenopplæring.

Kurs må dokumenterast med kursbevis.

Førstegongsteneste må dokumenterast med bevis på avtent tid i førstegongstenesta.

Vi ber at du søkjer så tidleg som mogleg når du søkjer på bakgrunn av realkompetanse.

Klage
Du kan klage på vedtak om realkompetansevurdering. Klagen sendes til skolen pr. epost og blir handsama av den lokale klagenemnda for Fagskulen Vestland.

Meir informasjon
Kompetanse Norge har laga ein rettleiing for dei som ønskjer å søkje på bagrunn av realkompetanse. Der finn ein utfyllande informasjon rund prosessen.
Rettleiar er å finne her.

Følgjande utdanningar har spesielle opptakskrav i tillegg til dei generelle opptakskrava:

Maritim utdanning
Bestått grunnleggande sikkerheitsopplæring IMO 60.

Petroleumsteknisk utdanning
Godkjent tverrfagleg eksamen i Vg2 Brønnteknikk. Offentleg godkjent tverrfagleg eksamen i Vg2 Brønnteknikk kan bli erstatta av kursbevis frå bestått 420 timars grunnleggande kurs i bore- og brønnteknikk avlagt før 1. august 2007.

Søkjarar med fullført vidaregåande opplæring frå dei andre nordiske landa er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig teknisk fagskule.Søkjarar utanfor Norden må dokumentera opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i dei felles allmenne faga tilsvarande Vg1 og Vg2 i yrkesfaglege studieretningar. Søkjarane må i tillegg dokumentera norsk kunnskapar jamfør nivå B2 i «Test i norsk – Høyere nivå» (Bergenstesten).

 

Poengberekning

Lurer du på korleis søkjarar blir poengberekna?

Denne tabellen viser korleis søkjarar med fagbrev blir poengberekna.

Poengberekning.JPG

Søkjarar med høgast poengsum blir rangert først.
Ved lik poengsum skal søkjarar rangerast etter alder. Eldre søkjarar vert rangert først.

Søkjarar med realkompetanse blir ikkje poengberekna. Dei blir vurdert som kvalifisert / ikkje kvalifisert og vil få poensum 0 dersom dei er kvalifiserte.

Forskrift om opptak:

Du kan finne meir informasjon om opptak på Forskrift om opptak ved Fagskulen Vestland.