Korleis søkjer du?

logo samordna opptak

Du søkjer via samordnaopptak. Søknadsfrist er 20. april kl. 14:00. Søknadsportalen opnar 1. februar.

Søk samordna opptak her

Nødvendig dokumentasjon må vere lasta opp saman med søknaden innan 20. april. På nettsidane våre finner du ei liste over kva dokumentasjonen du skal laste opp. Les meir her. Samordna opptak beskriv også kva dokumentasjon du skal laste opp mens du søkjer.

Har du spørsmål om utdanninga, ta gjerne kontakt med oss på fagskulenvestland@vlfk.no
Lurar du på korleis du søkjer i portalen, ta kontakt med Samordna opptak: sokerinfo@samordnaopptak.no

Opptakskrav:

Det generelle grunnlag for opptak er:

> fullført og greidd vidaregåande opplæring med relevant fagbrev/vitnemål,
eller
> realkompetanse  (sjå under, berre for søkjarar som ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass)

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om greidd prøve.

Kvar utdanning har ei liste over relevante fagbrev/vitnemål som kvalifiserer til opptak. Sjå sida til den aktuelle utdanninga som du er interessert i for å få vite om du har relevant fagbrev.

Realkompetanse

Generelt er realkompetanse ei unntaksordning for deg som er 23 år eller eldre i søknadsåret, og som ikkje har relevant fagbrev eller yrkesvitnemål, jf. forskrift om opptak ved Fagskulen Vestland.

Realkompetanse er dei samla kunnskapar og ferdigheitar som ein person har tileigna seg gjennom utdanning, løna eller uløna arbeid og anna erfaring. I Samordna opptak vel du realkompetanse som utdanningsbakgrunn.

Dersom studiet har spesielle opptakskrav må desse krava vere dekt, også av deg som søkjer på bakgrunn av realkompetanse.

Ved opptak på grunnlag av realkompetanse gjeld vurderinga av din realkompetanse berre for eit bestemt studium ved Fagskulen Vestland. Realkompetansen må vere relevant for det studiet du søkjer opptak til, og må gi deg dei nødvendige faglege føresetnadane for å gjennomføre det aktuelle studiet.

Når du søkjer, gjer vi ei individuell vurdering av dine kvalifikasjonar til det spesifikke studiet du søker om opptak til. For å få tilbod om studieplass må du dokumentere likeverdige ferdigheiter og kunnskapar som andre søkjarar som får tilbod om plass etter ordinære rangeringsreglar.

Fagskulen Vestland kan i særlege tilfelle be deg stille på intervju for å kunne vurdere kvalifikasjonane dine.

Søkjarar utanfor Norden kan jf. opplæringslova § 3-4a søkje NOKUT om godkjenning av utanlandsk fag- og yrkesopplæring. Alternativt må ein dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i dei felles allmenne faga tilsvarande Vg1 og Vg2 i yrkesfaglege studieretningar. Sjå forskrift om opptak ved Fagskulen Vestland. Søkjarane må i tillegg dokumentere kunnskapar på nivå med B2 i «Test i Norsk – høyere nivå» (Bergenstesten) eller tilsvarande.

Rangering

Som realkompetansesøkjar blir din heilskaplege kompetanse vurdert av opptakskomiteen på bakgrunn av din dokumentasjon. For å få opptak er det krav om likeverdige ferdigheiter med søkjarar som får tilbod om opptak etter ordinære rangeringsreglar. Søkjarar med realkompetanse blir ikkje rangert med poengsum, men blir sidestilt med søkjarar med fagbrev.

Dokumentasjon

Utdanning må dokumenterast med vitnemål, kompetansebevis, årskursbevis, karakterutskrift eller liknande frå høgare utdanning, vidaregåande skule eller anna fagskole.

Arbeidserfaring må dokumenterast med arbeidsattest. Stillingsstørrelse og tidsrom må gå fram av attesten. Bruk kompetanseattest frå Kompetanse Norge.

Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til nivå frå vidaregåande skole kan dokumenterast gjennom realkompetansevurdering frå vaksenopplæring.

Kurs må dokumenterast med kursbevis.

Førstegongsteneste må dokumenterast med bevis på avtent tid i førstegongstenesta.

Vi ber at du søkjer så tidleg som mogleg når du søkjer på bakgrunn av realkompetanse.

Klage

Du kan klage på vedtak om realkompetansevurdering. Klagen sendes til skulen fagskulenvestland@vlfk.no og blir handsama av den lokale klagenemnda for Fagskulen Vestland.

Meir informasjon

Kompetanse Norge har laga ein rettleiing for dei som ønskjer å søkje på bagrunn av realkompetanse. Der finn ein utfyllande informasjon rund prosessen.
Rettleiar er å finne her.

Følgjande utdanningar har spesielle opptakskrav i tillegg til dei generelle opptakskrava:

Maritime utdanningar

Bestått grunnleggande sikkerheitsopplæring IMO 60.

Petroleumstekniske utdanningar

Godkjent tverrfagleg eksamen i Vg2 Brønnteknikk. Offentleg godkjent tverrfagleg eksamen i Vg2 Brønnteknikk kan bli erstatta av kursbevis frå bestått 420 timars grunnleggande kurs i bore- og brønnteknikk avlagt før 1. august 2007.

Søkjarar med fullført vidaregåande opplæring frå dei andre nordiske landa er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig teknisk fagskule. Søkjarar utanfor Norden må dokumentera opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i dei felles allmenne faga tilsvarande Vg1 og Vg2 i yrkesfaglege studieretningar. Søkjarane må i tillegg dokumentera norsk kunnskapar jamfør nivå B2 i «Test i norsk – Høyere nivå» (Bergenstesten).

Lurer du på korleis søkjarar blir poengberekna?

Denne tabellen viser korleis søkjarar med fagbrev blir poengberekna.

Poengberekning.JPG

Søkjarar med høgast poengsum blir rangert først.
Ved lik poengsum skal søkjarar rangerast etter alder. Eldre søkjarar vert rangert først.

Søkjarar med realkompetanse blir ikkje poengberekna. Dei blir vurdert som kvalifisert / ikkje kvalifisert og vil få poensum 0 dersom dei er kvalifiserte.

 

Forskrift om opptak:

Her finn du meir informasjon om opptak: Forskrift om opptak ved Fagskulen Vestland.