Tekniske utdanningar

Illustrasjonsbildet

Dei tekniske utdanningane ved Fagskulen Vestland gir studentane ein kombinert praktisk og teoretisk kompetanse som kvalifiserer til stillingar som krev både teknisk innsikt og leiarkompetanse.

Vi utdannar fagskuleingeniørar innan tekniske utdanningar. Etter skulegang kan studentane gå rett i jobb eller velje å studere vidare. Erfaringa viser at alle som går direkte ut i jobb etter å ha vore student hos oss får interessante og godt betalte jobbar. Vi har eit stort tilbod innan dei tekniske utdanningane og tilbyr både heiltids- og deltidsutdanningar.

Jobbmoglegheiter
Fagskuleingeniørar er kvalifisert for arbeid og oppgåver på operasjonelt leiarnivå, innanfor ulike type yrke, i både privat og offentleg sektor. Utdanninga kvalifiserer, saman med praktisk pedagogisk utdanning frå høgskulen, også til å bli faglærar i vidaregåande opplæring.

Kva for tittel får ein etter å ha fullført dei tekniske utdanningane?
Etter to-årig utdanning innan dei tekniske utdanningane blir ein fagskuleingeniør.

Kva er ein fagskuleingeniør?
Fagskuleingeniøren kan kombinere praktiske og teoretiske arbeidsoppgåver og ta eit bevisst ansvar for samspelet mellom teknologi, miljø og samfunn, både nasjonalt og internasjonalt. Vidare kan fagskuleingeniøren stimulere til nyskaping, etablering og drift av ulike verksemder. I tillegg til det har fagskuleingeniøren grunnlag for undervisnings- og opplæringsverksemd.

Anlegg studiestad Førde

Fordjupingsområdet anlegg gjev deg opplæring i anleggskonstruksjonar, anleggsdrift, byggeplassleiing, landmåling, betong- og stålteknologi, fjellarbeid, kommunalteknikk og geoteknikk. Du lærer å utarbeide anbod, og får kunnskap om lov- og regelverk for bygg- og anleggsbransjen. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Førde.

Anlegg studiestad Voss

Vil du jobbe i ein stor og samfunnsnyttig bransje og lære å berekne, planleggje og koordinere produksjon, innkjøp og personressursar i nye byggeprosjekt og ved restaurering? Då vil anlegg vere ei spennande utdanning for deg. Anleggsutdanninga omfattar også landmåling/geomatikk og kommunalteknikk, anbod og kalkulasjon, geoteknikk, fjellarbeid, anleggsdrift og prosjektstyring. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad på Voss.

Automatisering studiestad Førde

Bygningsautomatisering - Industriautomatisering - Internet of Things. Fagskulen Vestland, studiestad Førde tilbyr nett-tilpassa 2-årig fagskulestudium (120 studiepoeng) over 3 år. Studiet kan gjennomførast uansett kvar studentane bur i landet, og er tilpassa studentar som er i jobb og/eller har ansvar for eigen familie. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Førde.

Automatisering studiestad Nordnes

I store delar av industrien, både landbasert og offshore, er behovet for teknikarar med kompetanse på automatisering stort. Alt frå dagleg drift og vedlikehald av automatiserte anlegg, til utvikling og forsking på fagområdet, inngår i kvardagen til ein automatiseringsteknikar. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Nordnes i Bergen.

BIM-teknikar studiestad Førde

Behovet for digital kompetanse i alle delar av samfunnet er aukande. Etterspurnaden etter BIM-teknikar (Bygnings Informasjons Modellering) som kan koordinere digitale planleggings- og samarbeidsprosessar er stor. BIM-teknikaren må kunne orientere seg i ein tverrfagleg kvardag, samtidig som ho/han kan utøve og tileigne seg avansert kompetanse på eige fagfelt.  Utdanninga er eitt-årig, men vert tilbydd som deltid over to år, totalt 60 studiepoeng.

Bygg studiestad Førde

Fordjupingsområdet bygg gjev deg opplæring i BIM, bygningsfysikk, byggeplassleiing, landmåling, tre-, betong- og stålteknologi og FDV. Du lærer å utarbeide anbod, og får kunnskap om lover og regelverk for bygg- og anleggsbransjen. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Førde.

Bygg studiestad Nordnes

Byggebransjen er ein stor og viktig samfunnsmessig bransje. Utviklinga innan bygg skjer i høgt tempo. Næringslivet har med andre ord stadig behov for nye fagskoleingeniørar som kan berekne, planleggje og koordinere. Dette er ei spennande utdanning innanfor eit fagområde som samfunnet og næringslivet har stor behov for. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Nordnes i Bergen.

Bygningssakkyndig for tilstandsanalyser studiestad Førde

Dette studiet er i samarbeid med Norges Eiendomsakademi. Fordjupingsområdet bygningssakkyndig for tilstandsanalyser gjev deg takstmannutdanning. Det første året er felles med fordjuping bygg og gjev ei grunnleggande innføring i bygningsfysikk, teikning, geomatikk og mekanikk. Vidare i studiet får du opplæring i tilstandsanalyser, vedlikehaldsplanlegging, kalkulasjon og fordjuping i bygningsfysikk. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Førde.

Elkraft studiestad Førde

Elekraftlinja på studiestad Førde kom i gang i 1984, m.a. etter påtrykk frå elektrisitetstilsynet, som tok til å mangle kvalifiserte inspektørar. Om lag 25 studentar frå det første kullet har fylt viktige funksjonar i fylket. Fleire av dei starta eigne bedrifter i installasjonsbransjen. Elverka har også fått mange gode "driftsingeniørar" som er uteksaminerte her.  Utdanninga i Førde har EKOM med i studieplanen.

Elkraft studiestad Nordnes

Noreg som energinasjon har lange tradisjonar innan produksjon og forbruk av elektrisk kraft basert på vasskraft. Det vil seie at ei utdanning innan elkraft er ei utdanning innan eit fagområde som har ein dominerande posisjon både nasjonalt og internasjonalt. Alt frå den daglege drift og vedlikehald av elektriske anlegg til utvikling og forsking på dette fagområdet har i alle år inngått i kvardagen til ein elkraftteknikar. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Nordnes i Bergen.

Elkraft studiestad Stord

Noreg som energinasjon har lange tradisjonar innan produksjon og forbruk av elektrisk kraft basert på vasskraft. Det vil seie at ei utdanning innan elkraft er ei utdanning innan eit fagområde som har ein dominerande posisjon både nasjonalt og internasjonalt. Alt frå den daglege drift og vedlikehald av elektriske anlegg til utvikling og forsking på dette fagområdet har i alle år inngått i kvardagen til ein elkraftteknikar. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Stord.

KEM studiestad Førde

Fordjupingsområdet KEM gjev deg opplæring i byggeplassleiing, BIM, bygningsfysikk, vannbåren varme og kjøling, ENØK, elektro- og byggautomasjon, VVS-prosjektering og ventilasjonsteknikk. Du lærer å utarbeide anbod, og får kunnskap om lov- og regelverk for bygg- og anleggsbransjen. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Førde.

KEM VVS studiestad Nordnes

Krava til korleis inneklima, energieffektivitet og miljø er utforma når det gjeldar bygg blir stadig strengare og derfor blir kompetanse om energieffektive varme, kjøle- og ventilasjonsanlegg meir og meir ettertrakta. Er du interessert i en tverrfagleg utdanning med gode jobbmoglegheiter så er KEM det riktige val for deg. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Nordnes i Bergen.

Klassisk bygningshåndverk og restaurering studiestad Nordnes

Har du lyst å lære klassiske handverksteknikkar innan snikkar og tømrarfaget så er dette studiet for deg.

Maskinteknikk studiestad Førde

Maskinteknikk er ein spennande utdanning innanfor eit fagområde med stor etterspurnad for fagskoleingeniørar. Utdanninga kvalifiserer til stillingar både innanfor privat og offentleg sektor og ein vil få eit godt fundament i prosjekt- og kvalitetsstyring, tilverkings- og konstruksjonsteknikk. Etter fullført studium vil ein vere i stand til å kunne planleggje, leie og kontrollere eigne og andre sine arbeidsoppgåver. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Førde.

Maskinteknikk studiestad Nordnes

Maskinteknikk er ein spennande utdanning innanfor eit fagområde med stor etterspurnad for fagskoleingeniørar. Utdanninga kvalifiserer til stillingar både innanfor privat og offentleg sektor og ein vil få eit godt fundament i prosjekt- og kvalitetsstyring, tilverkings- og konstruksjonsteknikk. Etter fullført studium vil ein vere i stand til å kunne planleggje, leie og kontrollere eigne og andre sine arbeidsoppgåver. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Nordnes i Bergen.

Maskinteknikk studiestad Stord

Maskinteknikk er ein spennande utdanning innanfor eit fagområde med stor etterspurnad for fagskoleingeniørar. Utdanninga kvalifiserer til stillingar både innanfor privat og offentleg sektor og ein vil få eit godt fundament i prosjekt- og kvalitetsstyring, tilverkings- og konstruksjonsteknikk. Etter fullført studium vil ein vere i stand til å kunne planleggje, leie og kontrollere eigne og andre sine arbeidsoppgåver. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Stord.

Maskinteknikk med ISO-fag studiestad Stord

Ei spennande utdanning innanfor eit fagområde med stor etterspurnad for fagskuleingeniørar. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Stord.

Prosessteknikk studiestad Nordnes

I store deler av industrien, både landbaserte og offshore, er behovet for fagskoleingeniørar med prosessfagleg kompetanse stort. Alt frå den daglege drift og vedlikehald av prosess anlegg til utvikling og forsking på dette fagområde inngår i kvardagen til ein prosessteknikar. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Nordnes i Bergen.

Robotteknologi og digital produksjon i industrien studiestad Nordnes

Industrien har behov for personell med praktisk kompetanse kombinert med teoretisk kunnskap. Den raske endringen og digitaliseringen i samfunnet og industrien har skapt et nytt behov for studier som kombinerer en praktisk utdanning med en relevant og oppdatert teoretisk påbygning. I tillegg trengs digital endringskompetanse.

Bransjemodular - Industrifagskulen

Fagskulen Vestland tilbyr bransjemodular og korte utdannningar for industrien. Utdanningane er nettbaserte med digitale samlingar.