Hopp til hovedinnhold

Tekniske utdanningar

Illustrasjonsbildet

Dei tekniske utdanningane ved Fagskulen Vestland gir studentane ein kombinert praktisk og teoretisk kompetanse som kvalifiserer til stillingar som krev både teknisk innsikt og leiarkompetanse.

Anlegg - Førde

Utdanninga gjev deg opplæring i anleggskonstruksjonar, anleggsdrift, byggeplassleiing, landmåling, betong- og stålteknologi, fjellarbeid, kommunalteknikk og geoteknikk.

Anlegg - Voss

Utdanninga omfattar mellom anna landmåling/geomatikk og kommunalteknikk, anbod og kalkulasjon, geoteknikk, fjellarbeid, anleggsdrift og prosjektstyring.

Automatisering i bygg – med e-kom

Automatisering av tekniske anlegg bidrar til både økonomisk og berekraftig byggdrift. Hos oss får du kompetanse til å utvikle heilskaplege tekniske løysingar, som er gjennomtenkte frå prosjektering til bygging.

Automatisering med robotteknologi

Automatisering og robotteknologi får ein større og større plass i industrien. Hos oss får du kompetansen du treng til å bidra aktivt i denne spennande utviklinga, og hjelpe bedrifter til å arbeide meir effektivt, miljøvenleg og lønsamt.

BIM-teknikar - Førde

Behovet for digital kompetanse er aukande. Etterspurnaden etter BIM-teknikar som kan koordinere digitale planleggings- og samarbeidsprosessar er stor.

Bygg - Førde

Fordjupingsområdet bygg gjev deg opplæring i BIM, bygningsfysikk, byggeplassleiing, landmåling, tre-, betong- og stålteknologi og FDV.

Bygg - Nordnes Bergen

Dette er ei spennande utdanning innanfor eit fagområde som samfunnet og næringslivet har stor behov for.

Bygningssakkyndig for tilstandsanalysar - Førde

Utdanninga gjev deg takstmannutdanning. Ein får opplæring i m.a. tilstandsanalyser, vedlikehaldsplanlegging, kalkulasjon og bygningsfysikk.

Elkraft - Førde

Elkraft er ei utdanning innan eit fagområde som har ein dominerande posisjon. Alt frå daglege drift og vedlikehald av elektriske anlegg, til utvikling og forsking på fagområdet har i alle år inngått i kvardagen til ein elkraftteknikar.

Elkraft - Nordnes Bergen

Utdanninga har fokus på elektriske kraftsystem, alt frå energiproduksjon til overføring av elektrisitet til bygg, transport eller industri. To studieløp: 2 år heiltid og 3 år samlingsbasert.

Elkraft - Stord

Elkraft er ei utdanning innan eit fagområde som har ein dominerande posisjon. Alt frå daglege drift og vedlikehald av elektriske anlegg, til utvikling og forsking på fagområdet har i alle år inngått i kvardagen til ein elkraftteknikar.

Grøn omstilling i byggebransjen

Byggebransjen må omstille seg for å møte krav om berekraft, og treng mange fagfolk med rett kompetanse. Fagskulen tilbyr den første utdanninga i Noreg for grøn omstilling i byggebransjen.

KEM - Klima, energi og miljø - Førde

Utdanninga gjev deg m.a. opplæring i byggeplassleiing, BIM, bygningsfysikk, vannbåren varme og kjøling, ENØK, elektro- og byggautomasjon, VVS-prosjektering og ventilasjonsteknikk.

KEM - Klima, energi og miljø i bygg - Nordnes Bergen

Utdanninga gjev deg opplæring i mellom anna byggeplassleiing, BIM, bygningsfysikk, vassbåren varme og kjøling, ENØK, elektro- og byggautomasjon, VVS-prosjektering og ventilasjonsteknikk.

Klassisk bygningshåndverk og restaurering - Nordnes Bergen

Har du lyst å lære klassiske handverksteknikkar innan snikkar- og tømrarfaget så er dette studiet for deg.

Maskinteknikk - Førde

Utdanninga kvalifiserer til stillingar både innanfor privat og offentleg sektor og ein vil få eit godt fundament i prosjekt- og kvalitetsstyring, tilverkings- og konstruksjonsteknikk.

Maskinteknikk - Nordnes Bergen

Utdanninga kvalifiserer til stillingar både innanfor privat og offentleg sektor og ein vil få eit godt fundament i prosjekt- og kvalitetsstyring, tilverkings- og konstruksjonsteknikk.

Maskinteknikk - Stord

Utdanninga kvalifiserer til stillingar både innanfor privat og offentleg sektor og ein vil få eit godt fundament i prosjekt- og kvalitetsstyring, tilverkings- og konstruksjonsteknikk.

Maskinteknikk med ISO-fag - Stord

Ei spennande utdanning innanfor eit fagområde med stor etterspurnad for fagskuleingeniørar. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Stord.

Prosessteknikk - Nordnes Bergen

Alt frå den daglege drift og vedlikehald av prosess anlegg, til utvikling og forsking på fagområde inngår i kvardagen til ein prosessteknikar.

Robotteknologi og digital produksjon i industrien - Stord

Den raske endringen og digitaliseringen i samfunnet og industrien har skapt et nytt behov for studier som kombinerer en praktisk utdanning med en relevant og oppdatert teoretisk påbygning.

Industrifagskulen

Fagskulen Vestland tilbyr aktuelle bransjemodular og korte utdanningar for industrien utvikla i tett samarbeid med industri og næringslivet i Vestland. Ved gjennomført og bestått kurs kan du vise til spissa kompetanse innan det aktuelle fagfeltet.