KEM - Klima, energi og miljø i bygg - Nordnes Bergen

Illustrasjonsbildet KEM

Krava til korleis inneklima, energieffektivitet og miljø er utforma når det gjeldar bygg blir stadig strengare og derfor blir kompetanse om energieffektive varme, kjøle- og ventilasjonsanlegg meir og meir ettertrakta. Er du interessert i en tverrfagleg utdanning med gode jobbmoglegheiter så er KEM det riktige val for deg. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Nordnes i Bergen.

For studieåret 2022-23 kan du søkje studieplass ved denne utdanninga som nettbasert studium.
Søk studieplass på Samordna opptak. 
Sjå informasjon om studieavgift for nettbaserte utdanningar under kostnader.

Som fagskoleingeniør innan KEM vil kompetansen din vere etterspurd både i privat og offentleg sektor. Det er moglegheit for å få interessante stillingar innan ulike bransjar, til dømes VVS, kulde, elektro og eigedomsdrift. Etter studiet vil ein være kvalifisert til å søkje stillingar som byggeleiar, prosjektleiar, konsulentar, eigedomsforvaltar, saksbehandlar, faglærar, eller til å starte eiga bedrift. Fullført studium kan også blir brukt i ein Bachelorgrad ved enkelte høgskular.

Praktisk informasjon om utdanninga

Utdanninga er på 120 studiepoeng.
Fagskulen tilbyr utdanninga som eit treårig nettstøtta studium.
Nettbasert studium er organisert med 6 vekesamlingar kvart skuleår pluss eksamensdagar, i tillegg til nettundervisning mellom samlingane. Samlingane på skulen vil innehalde mykje praktisk arbeid, bedriftsbesøk og demonstrasjonar. Mellom samlingane blir ulike former for nettundervisning brukt.

Opptakskrav

Du kan søkje studieplass på grunnlag av:

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev. 

Relevante fagbrev er:

 • Automatiseringsfaget                                                                   
 • Byggdrifterfaget                                                            
 • Elektrikarfaget
 • Energimontørfaget
 • Energioperatørfaget
 • Industrimekanikarfaget
 • Industrimontørfaget
 • Industrirøyrleggjarfaget
 • Isolatørfaget                                                                                  
 • Kulde-og varmepumpemontørfaget    
 • Røyrleggjarfaget
 • Tak- og membrantekkerfaget
 • Tømrarfaget
 • Ventilasjons- og blekkslagarfaget

 

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. semester.

eller

Du skal dokumentere:

Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over).

Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass
Du finn meir info om dette her (under realkompetanse)

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskule. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

 

Meir informasjon om utdanninga

Studieplan

Gjennomføringsplan

Studiestad Nordnes Bergen

Bokliste 2022-2023

Kunnskap

Kandidaten:

 • har innsikt i de globale og nasjonale klimautfordringene samt en utvikling med stadig skjerpede krav til energieffektive- og optimaliserte tekniske installasjoner i bygg
 • har kunnskap om begreper, teorier, modeller, prosesser og verktøy som anvendes innenfor klima, energi og miljø i bygg
 • har bransjerelatert kunnskap om tekniske installasjoner og grensesnitt mellom fagene som inngår i byggeprosessen
 • har kunnskap om risikovurdering rundt valg og tverrfaglige løsninger
 • har innsikt i relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet som regulerer arbeidet i KEM-bransjen
 • har bransjerelatert kunnskap om ledelse, økonomi og markedsføring
 • kan vurdere eget arbeid i forhold til å ivareta helse, miljø og sikkerhet i bedrifter på en forsvarlig måte
 • kjenner til KEM-bransjens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innenfor KEM-bransjen
 • kan oppdatere sin KEM-faglige kunnskap i takt med den teknologiske utvikling innenfor bransjen
 • kan oppdatere sin KEM-faglige kunnskap ved kombinasjon av ny teori og praksis med egne erfaringer fra næringslivet

 

Ferdigheiter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for sine faglige valg i forhold til at energikrav ikke skal gå på bekostning av funksjon, et godt inneklima eller andre viktige kvaliteter
 • kan anvende gjeldende relevant lovverk, veiledninger, standarder og normer til kartleggingsarbeid
 • kan gjøre rede for sine faglige valg, reflektere over dem og stimulere til bevisstgjøring, nyskapning og innovasjon innenfor bransjen.
 • kan anvende faglig kunnskap i forhold til utarbeidelse av økonomiske kalkyler og anbud
 • kan anvende relevante faglige IKT-verktøy innen bla. a. beregning, konstruksjon, design samt planlegging
 • kan anvende faglig kunnskap ved utførelse av tekniske spesialist- og lederoppgaver innen KEM
 • kan gjøre rede for sine faglige valg i forhold til ulike kvalitetssikringssystemer
 • kan kartlegge en situasjon og vurdere og identifisere behov for iverksetting av tiltak, som ansvarlig for egen og andres sikkerhet

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver med å prosjektere, planlegge gjennomføring, lede installasjon og igangkjøring samt dokumentere energi- og klimavennlige installasjoner i bygg, alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan utføre arbeidet på en teknisk og økonomisk forsvarlig måte
 • kan bidra til organisasjonsutvikling i de markedsmessige mulighetene og utfordringene som KEM-bransjen har
 • kan utvikle arbeidsmetoder, produkter og/eller tjenester av relevans for KEM-bransjen
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor byggebransjen, og som mellomleder delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
 • kan bidra til organisasjonsutvikling ved samarbeide internt og eksternt, utvikling av team samt ledelse og deltakelse i gruppeprosesser
 • har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper og kan derved utvikle et godt og trygt arbeidsmiljø
 • kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper innenfor byggebransjen