Hopp til hovedinnhold

Ny student

Student foran pc

Velkomen som ny student hos oss! På denne sida har vi samla all praktisk informasjon som du treng for å bli klar til studiestart.

Studiestart hausten 2024 er sett til torsdag 15. august i skuleruta, men faktisk oppstart vil variere ut i frå kva studium du skal gå på, og kva for ein studiestad du er student ved. Sjekk derfor oversikta over samlingar under punktet samlingsveker og studiestart, for å finne ut når du skal møte til undervisning. 

Brukarkonto er begrepet vi brukar når vi omtalar brukarnamnet og passordet ditt. Du skal bruke denne påloggingsinformasjonen for å få tilgang til dei digitale ressursane ved Fagskulen Vestland, slik som Teams, Visma Inschool og It`s learning. 

Når vi har registrert deg inn som student, vil du motta ein SMS frå Vestland Fylkeskommune som inneheld brukarnamnet ditt og ein aktiveringskode. Du brukar desse for å aktivere brukarkontoen din. Sørg for å aktivere den så snart som mogleg. Lenka er berre gyldig i 14 dagar. Systemet brukar litt tid på å oppdatere seg, så vent gjerne ein halv time før du prøvar å logge deg inn. 

Om du nyleg har vore elev/student i Vestland fylke kan det hende du allereie har ein brukar registrert på deg. Då vil du ikkje få sms med aktiveringslenke, då skal du gå inn på passord.vlfk.no og velge "gløymt/endre passord". 

Slik aktiverer du brukarkontoen din:

Gå inn på passord.vlfk.no og klikk deg inn på "aktiver brukarkonto". Fyll inn brukarnamnet du fekk tilsendt i tekstmeldinga, og aktiveringskoden. Skriv inn koden som du ser på skjermen (antispam), vel "gå vidare" og fullfør stega. 

Brukarkontoen din er ein Feide konto. Feide er den nasjonale løysinga for sikker innlogging og datadeling innan utdanning og forsking. Vil du vite meir? Sjå denne videosnutten.

Fagskulen brukar digitale studentbevis via appen PocketID. Du lastar ned PocketID fra App Store eller Google Play. Her finn du meir informasjon.

Du bruker også PocketID for å få adgang til undervisningsbygga via digital nøkkel. 

 

Fagskuleutdanningar kvalifiserer til lån og stipend frå Statens lånekasse. 

Søknadsfrister
Du må ha takka ja til ein studieplass før du søkjer, og du kan tidligst søkje fra starten av mai. Siste frist for å søkje er:

15. november for heile året eller berre haustsemesteret
15. mars for vårsemesteret


Behandlingstid
Dei aller fleste søknadane vert behandla i løpet av eit døgn, men meir kompliserte saker kan ta lang tid å behandle. Pass på å søkje så tidlig som mogeleg, slik at du har pengane på konto når semesteret tek til.

For meir informasjon og søknad, klikk deg inn på lånekassa sine nettsider

Utbetaling:

For å få utbetaling fra lånekassa må fagskulen melde inn at du er aktiv student hos oss. Det er derfor viktig at du aktiverer studentkontoen din. Vi melder inn studentar puljevis, og fortløpande frå og med hovudopptaket og vidare etter kvart suppleringsopptak.

Alle studentar ved Fagskulen Vestland må betale semesteravgift til Saman (Studentsamskipnaden på Vestlandet). Saman har ei rekke velferdstilbod som du som student kan nytte deg av.

Semesteravgifta er på kr. 690,- der kr. 40,- av desse er eit frivillig bidrag til den nasjonale studentorganisasjonen SAIH som jobber for at alle unge mennesker skal ha tilgang til god utdanning.

Studieavgift for nettbaserte utdanningar

Studentane som tar ei nettbasert utdanning må i tillegg til semesteravgifta, betale kr. 3 000,- pr. semester i studieavgift. 

Du som studerer Lokal matkultur eller helsefag er unnateke, - du skal ikkje betale studieavgift. 

Du vil motta faktura i nettbanken din eller i VIPPS rundt studiestart.  Betalingsfristen er 30. september. Studentar som ynskjer å betale før vi sender ut faktura kan ordne dette på servicetorget på Nordnes i Bergen. 

 

Du finn pensumliste på nettsida til studiet ditt. (Sjå alle studietilbod). Klikk deg inn i studieplanen. Du finn pensumlista heilt nederst på sida. 

Fagskulen Vestland nyttar eit administrativt system kalt Visma Inschool (Vis). I Vis vil du finne dine personalia, kva klasse du er i, og du kan sjå timeplanen din. Det er og her du vil finne karakterane dine når dei er klare. Du logger deg inn med brukarkontoen din (Feide-pålogging). 

Vi anbefaler at du lastar ned Visma Inschool appen (Visma Software International AS) på mobilen din, for enkel tilgang.

Viktig: når du loggar inn i Visma Inschool skal du velge Feide-pålogging. Hugs å velge riktig tilhørighet; - Vestland Fylkeskommune. 

Lurer du på kva du treng av maskinvare og PC? Du finn generelle og spesifikke anbefalingar under fana for studentar --> maskinvare.

Som student hjå oss får du ei rekke velferdstilbod gjennom Saman (Studentsamskipnaden på Vestlandet). 

Har du behov for rettleiing rundt studieval, gjennomføring av fagskulestudier eller faglege spørsmål kan desse rettast til vårt servicetorg. Kontakt oss gjerne på epost: fagskulenvestland@vlfk.no, eller på telefon: 55 33 78 00. 

 

Fagskulen Vestland nyttar Microsoft Teams, It`s learning og Zoom i undervisninga. 

Du vil få nærmare informasjon om kva for ein læringsplattform som skal nyttast i dine fag ved studiestart. Kommunikasjon og informasjon vil hovudsakleg skje på Teams for alle studentar ved fagskulen. Det er viktig at du loggar deg på Teams jamleg for å sikre at du får med deg all informasjon som leggast ut. 

Alle studentane våre får tildelt ein student e-post. E-post adressa di er brukarnamnet ditt pluss "@iskule.no", og det er ein Outlook konto. Som student har du tilgang til gratis Office-pakke. Den kan du laste ned ved å fylgje denne lenka

Du får tilgang til dei digitale ressursane når du har aktivert studentkontoen din via aktivering tilsendt på sms. 

Du kan søkje om å få godskrive emne som du har frå andre studier ved Fagskulen Vestland, eller som du har gjennomført ved andre fagskular. Dette betyr at vi vil vurdere om det er nok fagleg overlapp til at du kan få fritak frå tilsvarande emne.

Har du realfag frå Høgskule eller universitet kan dette i nokre tilfeller kvalifisere til fritak/godskriving av realfagemne.

Søknadsprosessen foregår i Visma InSchool, og er avhengig av at du har fått oppretta ein brukar (studentkonto). Søknad om godskriving gjer du difor fyrst etter studiestart. Oppskrift på korleis du søkjer finn du i Teams. 

 

Fagskulen Vestland har åtte avdelingar rundt om i Vestland fylke. Klikk deg inn på dei ulike lokasjonane for å finne detaljert informasjon om din studiestad. Her vil du mellom anna finne informasjon om sosiale opplegg i samband med studiestart.

Austevoll

Førde

Hjeltnes

Måløy

Nordnes

Nygård

Stord

Voss

 

Er det obligatorisk oppmøte på samlingane?

Vi har ikkje obligatorisk oppmøte på samling, men vi har obligatoriske arbeidskrav. På nokre emner er ein viss prosentandel oppmøte eit arbeidskrav i seg sjølv. Enkelte arbeidskrav krev fysisk oppmøte for å kunne gjennomførast, slik som lab-øvingar. Det er viktig at du set deg inn i studieplanen din for å ha oversikt over kva som gjeld for ditt studium. Sørg alltid for god dialog med faglærar ved fråvær. 

Korleis foregår undervisninga når ein er deltidsstudent?

Deltidsutdanningane våre er organisert slik at ein har ein kombinasjon mellom digitale samlingar og samlingar som krev fysisk oppmøte. På dei samlingane som er fysisk oppmøte på har vi ofte undervisningsaktivitet som er meir praktisk retta, slik som synfaring, lab-øvingar eller trening i bruk av utstyr/instrument. - Slikt som ikkje let seg gjennomføre over nett. Undervisninga på dei fleste utdanningane våre foregår i sanntid, det vil seie at du må være pålogga på undervisningsplattforma i det tidsrommet som er sett opp når det er nettundervisning. Undervisninga går på dagtid mellom visse klokkeslett, eksempelvis frå kl. 08:00 til 15:30. 

Eg har gløymt passordet mitt og får ikkje logga meg inn i Teams:

For å gjennopprette passordet til brukarkontoen din går du til passord.vlfk.no og velger gløymt/endre passord. 

Når eg forsøker å logge meg inn i Teams får eg melding om at kontoen min er midlertidig deaktivert:

Denne meldinga kjem dersom du har tasta feil passord eller brukarnamn. Om du har tasta feil passord tre gonger vil pålogginga låsast i nokre minutt. Pålogginga er sensitiv for stor/liten bokstav. Forsøk igjen om 15 minutt, eller gå til IKT-Hjelp for å fylle ut skjema. Skriv at du treng nytt passord, så vert du kontakta så snart dei har tid. 

Eg hugser ikkje brukarnamnet mitt, kva gjer eg?

Brukarnamnet ditt startar på e- og inneheld som regel dei tre første bokstavane i fornamnet ditt, og dei tre første i etternamnet ditt. Eks Ola Nordmann: e-olanor. - Det finst nokre unntak dersom det finns fleire i systemet vårt med same namn så er det gjerne eit tal med og. Du kan kontakte servicetorget for å etterspørje brukarnamnet ditt, eller du kan skaffe det sjølv via passord.vlfk.no. Vel gløymt brukarnamn

Eg ynskjer ikkje å studere lenger, kva gjer eg?

Dersom du ynskjer å avslutte studiane må du gje skriftleg beskjed til servicetorget vårt, slik at vi kan sluttmelde deg.  Lurer du på om du vil slutte, men er usikker? Ta gjerne kontakt med sosialpedagogisk rådgjevar Mirjam Lundhaug, så ser vi kva mogelegheiter vi har for å finne ei løysing.

Mistar eg studieplassen min dersom eg ikkje møter på første samling/første studiedag?

Du mistar ikkje studieplassen din, men det er viktig å informere kontaktlærar og faglærarane dine, slik at dei veit at du ikkje har ombestemt deg med tanke på studiet, og for å sikre at du ikkje går glipp av viktig informasjon. 

Eg har ikkje fått utbetalt lån/stipend frå lånekassa, kvifor?

For at du skal få utbetaling frå lånekassa må fagskulen melde inn at du er aktiv student. Dersom du har gløymd å aktivere studentkontoen din har vi ikkje fått meldt deg inn til lånekassa. Du skal ha fått ein sms frå Vestland Fylkeskommune med aktiveringskode. Sjekk at du har fått denne.

 

Som student kan du søkje om individuell tilrettelegging dersom du har ei funksjonsnedsetting, eller andre særskilte behov j.f. fagskulelova § 15 femte ledd. 

Du kan søkje om tilrettelgging ved eksamen/vurdering og undervisning/studieløp.

Søknad om tilrettelegging skjer i Visma InSchool, og er avhengig av at du har fått oppretta ein brukar. Søknad om fritak gjer ein difor fyrst etter studiestart. 

OBS: dersom du har behov for tilrettelegging som bør være på plass til studiestart, - ta kontakt med oss så snart du har takka ja til studietilbodet.

Det finst fleire offentlege tilbod som kan bidra til å gjere kvardagen din enklare.

  • Studentsamskipnaden Saman tilbyr blant anna studentrådgivning, boliger, helsetenester og aktuelle kurs.
  • Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) produserer litteratur i alternativ format for blinde og synshemma studentar. 
  • NAV har fleire aktuelle tenester som for eksempel hjelpemiddelsentral, lese- og skriveverktøy. NAV tilbyr og mentorordning for studentar som treng ekstra oppfølging.

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med sosialpedagogisk rådgjevar Mirjam.Lundhaug@vlfk.no